Начало / Дисертация
Дисертация
Дисертация
Тема на дисертацията Административноправен статут на хора със специфични социални потребности
Кратко резюме (ключови думи),
описващи дисертационния труд
Избраната тема за научно-изследователска работа е насочена към изследване на спецификите на правната регулация на хората със специфични социални потребности. В областта на социалното подпомагане социалната защита на най-бедните и рискови групи от населението се регламентира от различни законови и подзаконови нормативни актове, които установяват специфични изисквания спрямо субектите на социално подпомагане, компетентността на специализираните административни органи, които осъществяват дейности по социално подпомагане, правата и условията на социална защита.
Хронологичен обхват на дисертацията Изложението е обособено в четири глави, всяка с тематично структурирани заглавия. Постигната е основната цел всеки един от представените проблеми да бъде разгледан и анализиран задълбочено, чрез използване на посочените в увода методи. Глава първа от ди
Териториален обхват на дисертацията Република България
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria