Начало / Дисертация
Дисертация
Дисертация
Тема на дисертацията Административнонаказателна отговорност на лекаря при нарушаване на правата на пациента
Кратко резюме (ключови думи),
описващи дисертационния труд
Настоящият дисертационен труд представлява задълбочено изследване на административноправната отговорност на лекарите в сферата на българското здравеопазване. В сферата на здравеопзването съществуващата научна литература и научни трудове са твърде оскъдни и конкретизирани в отделни аспекти. А в областта на медицинското право и по-специално по въпросите относно административноправната отговорността на лекарите спрямо пациентите при извършени от тях нарушения почти отсъства. Настоящата дисертация е първият подобен труд, с оглед на мащаба и задълбочеността си, посветен на административната отговорност на лекарите спрямо пациентите в здравеопазването по отношение на основните нормативни актове, регулиращи отношенията между лекаря и пациента при извършено административно нарушение. Изяснени са въпросите кои са административнонаказващите органи, техните функции, процедурите по установяване на административните нарушения и налагане на административни наказания, изследвана е съдебна практика и приложимото европейско законодателство. Настоящият труд представлява опит да се допълни съществуващата празнота в сферата на здравеопазването относно отговорността на лекарите за административни нарушения спрямо пациентите в сферата на българското здравеопазване. Новост и принос има и в изследването и систематизирането на европейския опит в сферата на административноправнта отговорност спрямо пациентите.
Териториален обхват на дисертацията национален
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria