Начало / Дисертация
Дисертация
Дисертация
Тема на дисертацията Лингводидактически модел за чуждоезиково обучение на деца от предучилищна възраст
Кратко резюме (ключови думи),
описващи дисертационния труд
Предмет на изследването: Функционалност на примерния лингводидактически модел за изучаване на френски език от деца в 3-4 възрастови групи чрез игрови дейности като предпоставка за постигане на успешно речево общуване с оглед възрастта на децата.
Обект на изследването: Усвояването на езикови знания и постепенното формиране на комуникативни умения за устна реч при деца от 5 до 7- годишна възраст с и без прилагане на примерен лингводидактически модел.
Изследователските методи, включени в дисертацията са универсални /педагогически експеримент в основните му варианти, наблюдение, социологически, статистически и др./ и специфични, свързани с изучаването на език /A system for analysing "free discussion " Oliver, Shaver, праксио логическа рефлексия, Fl AC-Flanders' interaction analysis categories и др./
Хронологичен обхват на дисертацията по проблема за РЧЕО работя от 1993 г.
Териториален обхват на дисертацията Южна България и по-специално Старозагорски регион
Клучови думи ранно чуждоезиково обучение, сенсибилизиране към чуждия език, психофизиологически особености на децата от предучилищна възраст, мултифункционален подход,интерактивен подход, дейностен подход, интеркултурен подход, комуникативен метод, обща методологическа основа на обучението по роден и по чужд език, игрови дейности, педагогически взаимодействия
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria