Начало / Дисертация
Дисертация
Дисертация
Тема на дисертацията Основни словообразувателни категории и типове при съществителните имена в Троянския дамаскин
Кратко резюме (ключови думи),
описващи дисертационния труд
Епохата на българското Предвъзраждане, която подготвя българското Възраждане, не е изследвана достатъчно в езиково отношение, що се отнася до словообразувателните процеси, които спомагат за стабилизиране на речниковото богатство на книжовния български език, изграден на народна основа. Главна цел на изследването е да се разкрият основните словообразувателни категории на съществителните имена в дамаскинската литература от 17 век, чиито най-типичен представител е Троянският дамаскин. В границите на словообразувателните категории въз основа на семантичното единство, което образуват групите от имена с еднакви структурни особености / еднотипна ономасиологична и морфологична мотивировка на основата, а също така и еднаквост на суфиксите /, да се проследят многобройните словообразувателни типове, т.е. да се изведат словообразувателните типове в границите на всяка една от следните категории: 1/ nomina agentis, 2/ nomina actoris, 3/ nomina attributiva, 4/ имена за носители на субстанциално отношение, 5/ nomina instrumenti, 6/ nomina loci, 7/ nomina actionis et resultativa, 8/ nomina colectiva et singulativa, 9/ nomina deminutiva et meliorativa, 10/ nomina augmentativa et pejiorativa, 11/ nomina mota, 12/ префиксни образувания. Специално внимание ще се обърне на трите метода за образуване на имена: мутационния, транс позиционния и модификационния. Очакваните резултати са свързани с разкриване на картината на българското субстантивно словообразуване от този период:
1/ опряно върху народна основа
2/ продължаващо традицията на народния език от старобългарския и среднобългарския период
3/ изпитано влияние от страна на църковнославянския език.
Хронологичен обхват на дисертацията XVI - XVIII в.
Териториален обхват на дисертацията Българската езикова територия в периода XVI - XVIII в.
Клучови думи българско предвъзраждане, възраждане, народна основа, словообразувателни категории, словообразувателни типове, Троянския дамаскин, старобългарски период, среднобългарски период, традиционен литературен език, църковнославянски език, език на народна основа
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria