Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Радост Динкова Христова
Научен ръководител Доц. д-р Павел Дончев Димов, д. м.
Методология на изследването пълен оториноларингологичен преглед, тонална прагова аудиометрия,дензитометрия, хистоморфометрия
Информация за връзка GSM 0889 98 52 60; e-mail: radost@37.com
Висше училище/научен институт Тракийски университет - Стара Загора
Факултет/Катедра Медицински факултет, катедра УНГ болести
Други дисциплини с които е свързана дисертацията ревматология, ендокринология,
Работни езици на докторанта български, английски и руски език
Научна област Медицински науки
Научна специалност Медицина
Научни интереси отология
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Библиография на публикациите на докторанта 1. "Особености във формирането и структурата на капсулата на вътрешното ухо и клиничното им значение." Ст. Лолов, Р. Христова, Г. Едрев. Транспортна медицина, 2001;23:5-9.
2. "Hearing loss in some metabolic bone diseases." R. Hristova. Pro Otology, 2002;2(2):69-73.
3. "Проучване на връзката между понижената костна плътност и повишеният праг на чуване при пациенти с остеопороза/' Р. Христова, Ст. Владева, П. Димов. Юбилейна научна конференция. Медицински Факултет, Тракийски Университет, Стара Загора, 2002;2:213-7
4. "Травматични отоневрологични увреждания при пациент с понижена костна плътност." К. Тенев, Р. Христова, П. Димов. Юбилейна научна конференция, Медицински Факултет, Тракийски Университет, Стара Загора, 2002;2:218-22.
5. "Case report of keratosis obturans", P. Rouev, G. Edrev, R. Hristova, V. Frengov, V. Vasilev. Transport medicine, 2002;24:54-6
6. "Auditory-Vestibular Disorders in Otobasis Fractures" K. Tenev, P. Rouev, P. Dimov, J. Toneva, R, Hristova. Pro Otology, 2003;3(l):26-9. 7. "Hearing loss in postmenopausal women with osteoporosis", R. Hristova, St. Vladeva, P. Dimov. Bulgarian Journal Osteoporosis, 2003;2:18-27. 8. "Фонетографски анализ при болни с хроничен среден отит", Ат. Стефанов, Р. Христова, П. Димов
9. "Профилактика на слуховите увреждания при остеопороза", Р. Христова, Ст. Владева. Под печат.
Форма на докторантурата Редовна
Дата на зачисляване 1.3.2002
Дата на отчисляване 1.3.2004
Докторански трудове
Тема на дисертацията Промени в слуха при остеопороза
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria