Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Добромир Николаев Нецов
Научен ръководител доц. д-р.инж. Мартин Грозев
Информация за връзка +359879386035
Висше училище/научен институт Минно-геоложки университет "Св.Иван Рилски"
Факултет/Катедра Сондиране, добив и транспорт на нефт и газ
Работни езици на докторанта Български, Английски, Руски
Научна област Технически науки
Научна специалност Добив и първична преработка на полезни изкопаеми
Научни интереси Наклонено-насочено сондиране за нефт, газ и кондензат. Прокарване на отклонения в сондажи за нефт и газ. Техники и технологии за наклонено-насочено сондиране.
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Библиография на публикациите на докторанта Д.Нецов, "Устройство за окачване на скрити обсадни колони. Линеен окачвач-пакер", Четвърта международна научно-техническа конференция "Геология и въглеводороден потенциал на Балканско-Черноморския регион", Варна, 2013; Д.Нецов, "Перспективи за наклонено-насочено сондиране в находищата на въглеводороди в България", Годишник на МГУ "Св.Иван Рилски", Том 57, Св.1, Геология и Геофизика, София,2014; Д.Нецов, "Научно-приложни аспекти в прокарването на отклонения в нефтени и газови сондажи в Централна Северна България", Списание Геология и минерални ресурси, София, бр.3/2016 г; D.Netsov, M.Grozev, Planning of sidetracking exploitation wells at last stage od oilfield development in Central North Bulgaria, Azerbaijan Geologist Bulletin 20/2016, Baku, Azerbaijan, 2016 "Изчисляване на профили при прокарване на отклонения в съществуващи вертикални сондажи", V-та Международна научна конференция "Геология и въглеводороден потенциал на Балканско-Черноморския регион" Варна, 2017
Шифър на научната специалност 03
Форма на докторантурата Редовна
Дата на зачисляване 30.1.2013
Дата на отчисляване 30.1.2017
Докторански трудове
Тема на дисертацията "ИЗСЛЕДВАНЕ НА ТЕХНИКО-ЕКСПЛОАТАЦИОННИТЕ ПАРАМЕТРИ НА СОНДИ С ВЪРТЕЛИВО ПРОБИВАНЕ"
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria