Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Лилия Маркова Пекова-Върбанова
Професионален опит - 11.1984-11.1986 - участъков педиатър в Детска поликлиника, Стара загора
- 12.1986 до настоящия момент - асистент по инфекциозни болести в МФ на ТУ, Стара Загора 
- 03.1993 - старши асистент по инфекциозни болести
- 05.1996 - главен асистент по инфекциозни болести 12. 1992 - придобита специалност по инфекциозни болести
- 12. 2000 - придобита специалност по епидемиология
Научен ръководител доц. Марияна Стойчева, д.м., инфекционист в Инфекциозна клиника на ВМИ Пловдив, научен консултант - проф. Генчо Генев, д.м.н., инфекционист, преподавател на граждански договор към МФ на ТУ
Методология на изследването клинични прегледи, абдоминална ехография, клинико-лабораторни изследвания, серологични и вирусологични изследвания
Информация за връзка служ. тел. 042 282-423. дом. тел. 042 86-00-82
e-mail pe_kova@yahoo.com
Висше училище/научен институт Тракийски университет - Стара Загора
Факултет/Катедра Медицински факултет, Катедра по хигиена, микробиология, инфекциозни болести и епидемология, Секция по инфекциозни болести
Други дисциплини с които е свързана дисертацията гастроентерология, патоанатомия, клинична лаборатория, вирусология, имунология
Работни езици на докторанта английски, френски и руски език
Научна област Медицински науки
Научна специалност Медицина
Научни интереси Инфекциозни болести, Вирусен хепатит С, невроинфекции, Марсилска треска
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Библиография на публикациите на докторанта 1. Пекова Л., М. Димитрова, В. Филипова, Й. Кичукова, Г. Пейчева, М. Фъртунова, Н. Трендафилова. Клинични, клинико-лабораторни и епидемиологични проучвания при остър вирусен хепатит В и С, сборник материали от Юбилейната научна конференция, Стара Загора, 2002г, т.2, 74-77
2. Цанева В., Л Пекова, К. Кънев. Клинични и катамнезни проучвания при преболедували от заушков орхит, годишник на ВМИ- Стара Загора, 1990, т. 1, 242-245
3. Пекова Л.. М. Димитрова, В. Цанева. Клинико-епидемиологични проучвания на епидемичен взрив от Антракс , сп. Инфектология, 1995, кн. 1, 36-38
4. Димитрова М., Л. Пекова, В. Цанева Клинико-морфологични промени при TBC менингоенцефалити в детска възраст, Инфектология, 1996. кн. 4, 44-47
5. Пекова Л. В. Цанева, М. Димитрова, Клинично протичане на полиомиелит в условията на епидемичен взрив в Старозагорски регион, годишник на ВМИ - Стара Загора, 1996, т. 6, 51-53
6. Димитрова М., Л. Пекова Остра чернодробна недостатъчност при съчетано протичане на хепатит В и хепатит Д-вирусна инфекция у кърмаче, Българска медицина, 1997, кн. 5-6, 49-51
7. Пекова Л,. М. Димитрова Клинико-лабораторни проучвания при пациенти с лептоспироза, Българска медицина, 1997, кн. 5-6, 51-53
8. Пекова Л,, В. Цанева, М. Димитрова, П. Цанев, И. Несторов Случай на рецидивиращ пневмококов менингоенцефалит, Инфектология, 1998, кн. 2, 42-43
9. Цанева В., М. Димитрова, Л. Пекова Протичане и лечение на остри чревни инфекции при деца с недоимъчно хранене, Българска медицина, 2000, кн.6, 17-19
Шифър на научната специалност 030133
Форма на докторантурата Свободна
Дата на зачисляване 22.1.2004
Дата на отчисляване 22.1.2004
Докторански трудове
Тема на дисертацията Остър вирусен хепатит - клинично протичане и изход
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria