Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Росица Петрова Николова
Методология на изследването монокристален рентгеноструктурен анализ
Информация за връзка София, акад. Г. Бончев, бл. 107; тел. 870 01 61/47
e-mail: rosenikolov@yahoo.com
Висше училище/научен институт Българска академия на науките, Централна лаборатория по минералогия и кристалография
Факултет/Катедра Кристалография
Работни езици на докторанта словашки, чешки, английски
Научна област Естествени науки
Научна специалност Геология
Научни интереси монокристална дифрактометрия, кристалография
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Библиография на публикациите на докторанта 1. Crostedtit (Fe2FeXSiFeO3XOH)4 za zily Klement, Roznava Cyril Varcek, Joao Manuel Melo Vasconçelos, Rosica Petrova. Pavol Fejdi 1990 MineraUa slovaca, 22, 565 - 567.
2. Structure of molecular adducts of inorganic salts. I. Pb(ReO4)2.Urea.H2O and Ba(ReO4)2.3Urea. J. Macicek, O. Angelova, & R. Petrova. 1995, Z Kristallogr., 210, 24 - 30.
3. Structure of molecular adducts of inorganic salts. II. Ca(ReO4)2.Urea.H2O. J. Macicek. O. Angelova. & R. Petrova. 1995, Z Kristallogr., 210,319 - 322.
4. Structure of molecular adducts of inorganic salts. IV. Comparison of the Cd(ReC-4)2.2Urea and Cd(ReO4)2.2H2O. O. Angelova, J. Macicek, R. Petrova. T. Todorov & B. Mihailova, 1996 Z Kristallog., 211,163 - 169.
5. Structure of molecular adducts of inorganic salts. VI. The dimorphism of Cd(ReO4)2.2tu., R. Petrova. O. Angelova & J. Macicek, 1996 Acta Cryst. C52,1935 - 1939.
6. Crystalline complexes involving amino acide II. (R)-(-)-l-Phenylglyciraum Hydrogen Squarate Monohydrate Olyana Angelova", Rosica Petrova", Valentina Radomirskab and Tsonko Kolevb, 1997 Acta Cryst. C52, 2218 - 2220.
7. Structure of molecular adducts of inorganic salts. VII. Cd(ReO4)2.4tu R. Petrova. O. Angelova, Snejana Bakardjieva & J. Macicek, 1996 Acta Cryst. C52, 2432 - 2434.
8. Structure of molecular adducts of inorganic salts. VII. Cadmium Ttraoxorhenium Hexakis(thiourea) Hydrate. R. Ред-ova. O. Angelova & J. Macicek, 1997 Acta Cryst. C53, 565 - 568.
9. N-(2-Pyridinium)urea perchlorate Velichka Velikova, Olyana Angelova, Rosica Petrova and Krasimir Kossev, 1997 Acta Cryst. C53,971 - 973.
10. N-(2-Pyridinium)urea perrhenate, Velichka Velikova, Rosica Petrova and Olyana Angelova, 1997 Acta Cryst. C53, 1230 - 1232.
11. Crystal structure of synthetic Pb4.32Sb3.68S8.68Cl2.32. A chlorine-bearing alternative to Pb4Sb4Sn Vladislav V.Kostov-Kvtin. Rosica Petrova and Josef Macicek, 1997 Eur. J. Mineral, 9, 1191-1197.
12. 2-(Nitroamino)pyridine Olyana Angelova', Rosica Petrova* and Vladimir Atanasov', 1998 Acta Cryst. C54
13. Magnesium Sulfate Tetraurea Monohydrate Todorov, T., Petrova. R.. Kosev, K., Macicek, J. & Angelova, O., 1998 Acta Cryst, C54, 456 - 458.
14. Neodymium Diselenite Selenious Acid Dihydrate: Structure and Conformation of Se2O5 Group Miluvka Stancheva", Rosica Petrova and Josef Macicekb, 1998 Acta Cryst, C54, 699-701.
15. Hexakis(urea-O)magnesium Dichlorate Todorov, T., Petrova. R.. Kosev, K., Macicek, J. & Angelova, O., 1998 Acta Cryst., C54, 927-929.
16. Magnesium Sulfate Hexaurea Hemihydrate Todorov, T., Petrova. R.. Kosev, K., Macicek, J. & Angelova, O., 1998 Acta Cryst., C54, 1758-1760.
17. Preparation, thermal Behaviour and Structure of Calcium Trifluoroacetate Monohydrate Mitko Khristov1, Pavel Peshev1, Olyana Angelova2, Rosica Petrova and Josef Macicek2, 1998. Monatshefte fiir Chemie, 129, 1093-1102.
18. Ammonium hydrogen squarate-water(3/2) Tsonko Kolev", Zornrtza Glavcheva", Rosica Petrovab and Olyana Angelova', 2000 Acta Cryst, C56, 110-112.
19. Structure of molecular adducts of inorganic salts. VIII. Thiourea complexex of cadmium nitrate. R. Petrova. S. Bakarjieva and T. Todorov, 2000 Z Kristallogr., 215, 118-121.
20. Crystal structures of Cd(ReO4)2.4Urea, Cd(ReO4)2.6Urea and Ca(ReO4)2.5Urea. Sythesis and characterization of urea adducts from the system M((ReO4>2 - Urea - H2O, M=Ca, Sr, Ba, Pb and Cd R. Petrova. T. Todorov, S. Bakardjieva, B. Mihailova & O. Angelova, 2000 Z Kristallogr., 215, 309 - 316.
21. Bis(phenylguanidinium) carbonate monohydrate Tsonko Kolev. Todor Todorov and Rosica Petrova
Форма на докторантурата Свободна
Дата на зачисляване 24.2.2004
Дата на отчисляване 24.2.2004
Докторански трудове
Тема на дисертацията Структурна характеристика на съединенията от системата на М(RE-O-4)2-L-H2O...
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria