Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Маргарита Колева Станчева
Професионален опит 1996 - НЗ-527. Влияние на антропогенните фактори върху развитието на бреговата линия (по договор с НФНИ)
2002 - Структуриране и организация на информационна база данни "Хидродинамика" (планова задача)
2003 - Антропогенното въздействие ... (по ЕБР - НАНУ)
Научен ръководител ст. н.с. IIст. д-р инж. Велико Дачев
Методология на изследването обработка на картен материал
Информация за връзка Варна, ул. Подвис, бл. 33, вх. А, ет. 5; тел. 33 13 24
e-mail: margonikova@hotmail.com
Висше училище/научен институт Българска академия на науките, Институт по океанология
Факултет/Катедра Секция "Динамика на бреговата зона"
Други дисциплини с които е свързана дисертацията геоморфология
Работни езици на докторанта английски, руски
Научна област Естествени науки
Научна специалност Геология
Научни интереси геоморфология, недлъжнобрегови наносни потоци; динамика на пясъчните плажове
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Библиография на публикациите на докторанта 1. рифонова, Е., М. Станчева. 2001. Особености в динамиката и развитието на Добруджанските плажове. Трудове на Института по океанология, Варна-БАН, 87-97;
2. Пейчев, В., М. Станчева, Хр. Станчев. Влияние на антропогенното въздействие върху баланса на наносите. 2003 г. (под печат)
3. рифонова, Е., М. Станчева. Особености в динамиката и развитието на плажовете от н. Калиакра до Момчилов дол. (под печат)
4. Trifonova, E., M. Stancheva. 2003. Tendencies of beach evolution on the North Bulgarian Black Sea Coast. 270
5. Dachev, Trifonova, Genov, Stancheva. 2003. Shoreline development in the second part of the XX c. 219. Proc. of Scientific and Policy Challenges towards an afficient management of the marine environment
Шифър на научната специалност 010807
Форма на докторантурата Задочна
Дата на зачисляване 3.2.2003
Дата на отчисляване 3.2.2007
Докторански трудове
Тема на дисертацията Влияние на техногенната обремененост върху абразионно-акумулативните процеси при Българския черноморски бряг
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria