Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Радосвета Иванова Маркова
Професионален опит 01.12.2001 - 01.01.2003 г. - геолог към секция "Изследване и подобряване на строителни почви" — Геологически институт - БАН
Научен ръководител ст. н. с I ст. Димчо Евстатиев
Методология на изследването Теренни и лабораторни изследвания на глини
Информация за връзка София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 24, тел.: 02/979 22 95;
e-mail: eti@geology.bas.bg; radosvetamarkova@hotmail.com
Висше училище/научен институт Геологически институт "Страшимир Димитров" - БАН
Факултет/Катедра Секция "Изследване и подобряване на строителни почви"
Други дисциплини с които е свързана дисертацията Радиогеохимия, Земна механика, Литология, Минералогия и др.
Работни езици на докторанта Български, Английски
Научна област Естествени науки
Научна специалност Геология
Научни интереси Опазване на геоложката среда от замърсяване с радиоактивни вещества
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Библиография на публикациите на докторанта 1. Константинов, Г., Р. Иванова, П. Чобанова, Ив. Марков. 1999. Възстановяване на земите, засегнати от минната дейност в "Марица изток". Доклад 1-7 в Международна конференция но опазване и възстановяване на околната среда при проучването, добива на полезни изкопаеми и металургичното производство, Варна, 7-9.09.1999.
2. Марков, Ив., Р. Иванова. 2001. Енергетика и екология - състояние и тенденции за съвместното им развитие. Доклад 3.1 в Конференция по открит добив на полезни изкопаеми, Несебър, 15-20.09.2001.
3. Марков, Ив., А. Смилянов, Р. Маркова, Д. Александров. 2002. Енергетиката в България -състояние и тенденции на развитие. Доклад 1-13 в Международна научно-техническа конференция "Минералните ресурси и човекът"-том I, Варна, 17-19.09.2002, стр. 123-130.
4. Марков, Ив., А. Смилянов, Р. Маркова, Д. Александров. 2002. Енергетиката в България -състояние и тенденции ма развитие. - В: Минно дело и геология, 9, София, стр. 12-15.
5. Маркова, P., Кр. Тодоров. 2001. Мерки против разпрашаване на сгуропепели от източномаришките електроцентрали. Конференция по открит добив на полезни изкопаеми, Доклад 3.6, Несебър, 15-20.09.2001.
6. Маркова, Р. 2003. Изследвания на глини за погребване на радиоактивни отпадъци. Юбилеен годишник на Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски" - свитък I: Геология и Геофизика, том 46, стр. 403-408.
7. Evlogiev, J., R. Markova. 2003. New data about Brusarci Formation in the region of Kozloduy Nuclear Power Plant. Annual Scientific Conference "Geology 2003". Abstracts. Sofia, December 11-12, p. 29-31.
8. Hristov, St., R. Ivanova, Iv. Markov. 1999. Ecological aspects and social acceptability of coal mining at the "Maritza-east" JSCo, Bulgaria. 16th Mining Congress of Turkey. Markova, R., K. Todorov. 2002. Lagooned Ash Dust Pollution Control. Altlastensanierung, Sanierung von Bergbaualtlasten, Thermische Verwertung von Abfallen, Managementsysteme, Ökobilanzierung und Prozessoptimierung, Konferenzbericht der 6. DepoTech Fachtagung, Loben, 20-22 November, Österreich, ISBN 3-7739-5979-6, 427-430.
9. Todorov, Kr., R. Markova, D. Karastanev. 2003. Comparison of clay formations prospective for RAW disposal. International Coference - Radioactive Waste and Spent Fuel Management. Abstracts. Plovdiv, November 6-8, p. 16-17.
Шифър на научната специалност 010712
Форма на докторантурата Редовна
Дата на зачисляване 1.1.2003
Дата на отчисляване 31.12.2005
Докторански трудове
Тема на дисертацията Изолационни свойства на глини (Брусарска свита) при погребване на радиоактивни отпадъци
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria