Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Константин Христов Йовков
Професионален опит

 

Научен ръководител Проф. дтн. Константин Шушулов
Информация за връзка София 1000, бул."Кл. Охридски"8, бл.2, ет.3, стая 2346, тел. 965 32 92
e-mail: kostayovkov@abv.bg
Висше училище/научен институт Технически университет - София
Факултет/Катедра Енергомашиностроителен факултет, катедра Топло и ядрена енергетика
Други дисциплини с които е свързана дисертацията Термични и ядрени електроцентрали, Моделиране чрез пресмятане на надеждността в енергийните системи
Работни езици на докторанта Английски и Руски
Научна област Технически науки
Научна специалност Енергетика
Научни интереси Анализ и оптимизация на топлопреносни мрежи, отоплителни централи, комбинирано производство на топло и ел. енергия, енергийна ефективност
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Библиография на публикациите на докторанта 1. Шушулов К., Йовков К. “Свойства и показатели на надеждност в ТЕЦ” – VІІІ-та Научна конференция ЕМФ 2003, София, България, 31 Октомври – 1 Ноември 2003г. 2. Цанов Ц., Йовков К., Сотиров Н. “Построяване на модели на за оптимизация на експлоатационните режими на ТСС със сложна структура с помощта на симулационно експериментиране” – ІX-та Научна конференция ЕМФ 2004, Варна, България, 20 Септември – 21 Септември 2004г. 3. Цанов Ц., Йовков К. "Модел за избор на оптимален режим на работата на топлоизточниците и топлопреносната мрежа на гр. Враца" – ІX-та Научна конференция ЕМФ 2004, Варна, България, 20 Септември – 21 Септември 2004г. 4. Йовков К. “Статистическа оценка на отказите в нагревните повърхности на енергийните парогенератори в ТЕЦ Марица Изток 2 - стара част” – ІX-та Научна конференция ЕМФ 2004, Варна, България, 20 Септември – 21 Септември 2004г. 5. Йовков К. “Оценка на използваемостта на на енергиъните блокове в ТЕЦ Марица Изток 2 - стара част” – ІX-та Научна конференция ЕМФ 2004, Варна, България, 20 Септември – 21 Септември 2004г. 6. Цанов Ц., Йовков К., Шиндарски П., Христов Е. “Моделиране на ТПМ със сложна структура – подход, инструменти и резултати от изпълнението на проект на Световната банка в “Топлофикация София” АД” – ЕНЕРГИЕН ФОРУМ 2005, Варна, България, 8 Юни – 11 Юни 2005г. 7. Шиндарски П., Цанов Ц., Йовков К. “Оптимизиране на експлоатационните разходи свързани със загубите на топлина и потреблението на електроенергия, в зависимост потреблението на топлинна енергия и температурата в подаващата магистрала” – ЕНЕРГИЕН ФОРУМ 2005, Варна, България, 8 Юни – 11 Юни 2005г. 8. Йовков К., Шиндарски П., Цанов Ц. “Графично и аналитично решение на задачата за честотно регулиране на оборотите на мрежовите помпи в ОЦ „Земляне” – ЕНЕРГИЕН ФОРУМ 2005, Варна, България, 8 Юни – 11 Юни 2005г. 9. Йовков К. , Бойчева С., “Влияние на температурата върху качеството на водата и технически средства за реализация на температурните режими в топлопреносните системи” – X-та Научна конференция ЕМФ 2005, Варна, България, 22 Септември – 24 Септември 2005г. 10. Йовков К. , Бойчева С., “Влияние на температурата върху качеството на водата и технически средства за реализация на температурните режими в топлопреносните системи” – Списание „Топлотехника за бита”, ISNN 1310-9405, брой 10, стр. 22-25, 2005. 11. Йовков К. , Шиндарски П., Кирилов Р., “Прогнозиране на топлинния товар на топлофикационен район” – X-та Научна конференция ЕМФ 2005, Варна, България, 22 Септември – 24 Септември 2005г. 12. Йовков К., “Алгоритми за оптимизация и управление на топлоснабдителните системи на топлорайон „Земляне”” – Брой 7, списание Енергетика, ISSN 0324-1521, стр. 25-28, 2005г. 13. Йовков К., Тодоров А, Шиндарски П. “ Алгоритъм за регулиране и оптимизация на хидравличния режим на топлопреносни мрежи с помощта на контролни точки” – ЕНЕРГИЕН ФОРУМ 2006, Варна, България, 14 Юни – 17 Юни 2006г. 14. Бойчева С., Йовков К. ,Кювлиев Н., “ Корозионни проблеми в топлопреносните мрежи и средства за ограничаването им” – XІ-та Научна конференция ЕМФ 2006, Варна, България, 18 Септември – 21 Септември 2006г. 15. Йовков К., Кандова В., “ Симулационен модел на честотно регулиране на оборотите на основни мрежови помпи в ТЕЦ „София”” – XІ-та Научна конференция ЕМФ 2006, Варна, България, 18 Септември – 21 Септември 2006г.
Шифър на научната специалност 020605
Форма на докторантурата Редовна
Дата на зачисляване 1.3.2002
Дата на отчисляване 1.12.2005
Докторански трудове
Тема на дисертацията Анализ и оптимизация на топлопреносни мрежи, отоплителни централи, комбинирано производство на топло и ел. енергия
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria