Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Магдалена Душева
Научен ръководител доц. д-р Пламен Бочков
Методология на изследването работа в архив, теренно изследване
Информация за връзка e-mail: magdalena_dusheva@yahoo.com
Висше училище/научен институт Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"
Факултет/Катедра Философско-исторически факултет/ Катедра
Други дисциплини с които е свързана дисертацията фолклор, етнология, антропология
Работни езици на докторанта английски, френски-1
Научна област Обществени науки
Научна специалност Филология
Научни интереси В областта на фолклористиката, етнологията, културната антропология и семиотиката, най-общо казано.
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Библиография на публикациите на докторанта 1. Сънят като обект на научното фолклористично изследванел /под печат/. 2. Сънят: в търсене на една митологична представа. – В: Антропологични изследвания. Сборник статии. С., 2004. Т. V. (под печат). 3. Мястото на сънищата в съвременното всекидневие на българина – В: Сборник с доклади от конференция, проведена на 22.03.2004 г., В. Търново. (под печат). 4. Сънища и символи в българския юнашки епос. – В: Сборник статии, посветен на първите четения в памет на проф. Тодор Ив. Живков (под печат). 5. Дипломна работа по етнология на тема “Античният мотив за “спящия народ” в етноложка перспектива” (Сънят и проблемът за трите функции), Пловдив, 2001. 6. Сънят в лабиринта на познанието. – В: Ethnologia Academica 2. Общности и култури. С., 2002. 86-92. 7. Общественото мнение – нравствена необходимост или потисник. - В: Иван Хаджийски и предизвикателствата на новото време, С., 1998. 8. Проведоха се първите четения в памет на проф. Тодор Ив. Живков – В: Пловдивски университет, № 9-10, юни 2002, с. 8. 9. Наследство и диалог между културите – В: Пловдивски университет, № 13-15, ноември 2002, с. 7.
Шифър на научната специалност 05
Форма на докторантурата Редовна
Дата на зачисляване 1.3.2002
Дата на отчисляване 1.5.2005
Докторански трудове
Тема на дисертацията Сънят във фолклорната култура (Функции, интерпретации и културни практики)
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria