Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Витана Костадинова
Научен ръководител no supervisor
Информация за връзка vitana_at_pu.acad.bg; Катедра Английска филология; ПУ Паисий Хилендаски: ул. "Цар Асен" 24, Пловдив 4000
Висше училище/научен институт ПУ "Паисий Хилендарски"
Факултет/Катедра Филологически факултет, катедра Английска филология
Други дисциплини с които е свързана дисертацията литература, социология, история на културата
Работни езици на докторанта български и английски
Научна област Обществени науки
Научна специалност Филология
Научни интереси литературни процеси; рецепция; създаване и възприемане на образи; Романтизъм
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Библиография на публикациите на докторанта 1. “The Rise of the Sublime and the Fall of History in Byron’s Canto Four of Childe Harold’s Pilgrimage.” В: Selected Proceedings of the 30th International Byron Conference in Moncton, Canada, “Byron and the Sublime,” 2004 [под печат].
2. “Romantic Background of ‘The Isles of Greece.’” В: Сборник доклади от международната конференция Нови перспективи, Пловдив 2003 [под печат].
3. “Romantic attitudes Towards Evil in Anticipation of Moral relativism.“ В: Сборник доклади от международната конференция по американистика и британистика Диалози, Пловдив 2002 [под печат].
4. “Byron’s Tale of the Fall: aspects of the reception of Cain”. В: Byron the Traveller. Proceedings of the 28th International Byron Conference 30Aug—4Sept, 2002. Ryukoku University, Kyoto, 2003, сс. 173-183.
5. “Bulgarian Images of Byron”. In: Cardwell, Richard (ed.) The Reception of Byron in Europe, [под печат].
6. “Sense, Sensibility and Society”. В: Научни изследвания на Съюза на учените в България – Плоздив. Серия B. Естествени науки и хуманитаристика. Том iii. Пловдив, 2003, pp. 293-299.
7. “Byron in Bulgaria: The Unrecognised Legacy of Byron’s Name in Literary Criticism.” В: Societe Francaise des etudes Byroniennes. Bulletin de liaison, год. viii, No 3, есен 2002, сс. 113-123.
8. “The Image of Byron during the Bulgarian Revival Period”. В: The Newstead Byron Society Review, January 2002, pp.77-80.
9. “Байроновото присъствие в България на фона на следосвобожденската литературна ситуация.” В: Научни изследвания на Съюза на учените в България – Плоздив. Серия B. Естествени науки и хуманитаристика. Том ii. Пловдив, 2002, pp. 309-313.
10. “Images of America, or the American Presence in the Bulgarian Revival Period.” В: Danova M. (ed.) Essays in American Studies: Cross - Cultural Perspectives, Polis Publishers, Sofia, 2001, сс. 13-30.
11. “Български образи на Байрон”. В: Да мислим другото – образи стереотипи, кризи. Сборник доклади от международна интердисциплинарна конференция, октомври 2000. (под печат)
12. “Руското посредничество между Българското възраждане и Байрон”. Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”, Научни трудове, Том 38, кн.1, 2000 – Филологии.
13. “From Apollo and Dyonysus to the Rise of Feminist Writing.” В: Сборник доклади от Юбилейна конференция, Икономически Университет – Варна, 7 – 9 юни 2000.
14. “Байроновото присъствие в пловдивските издания от края на ХІХ век”. В: Европейски влияния в Пловдив ХVІІІ – средата на ХХ век. Сборник доклади от конференция на Исторически музей – Пловдив 16 – 17 май 2000, Европейски влияния в Пловдив от 18 до средата на 20в . Пловдив, 2001, сс.146-152.
15. “Байрон във възрожденските учебници и периодични издания”. Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”, Научни трудове, Том 37, кн.1, 1999 – Филологии.
16. “Байрон на български език”. В: Лингвистика на текста и литературна интерпретация. Сборник доклади от конференция в памет на доц. Христо Тодоров, ВТУ “Кирил и Методи”, 1998.
17. “Някои аспекти на рецепцията на Байрон в България”. В: Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”, Научни трудове, Том 36, кн.1, 1998 – Филологии.
18. “Америка в искурса на българската възрожденска книжнина”. - В: сб. Език, литература, идентичност. С., 1999, с. 83 – 89.
19. “Teaching Contemporary Literary Theories to English Philology Students”. Сборник доклади от Тематичен Темпус семинар по проблемите на чуждоезиковото обучение в България, Пловдив, 1997, с. 93 – 98.
20. “Intertextuality In Two of Oscar Wilde’s Stories”. В: Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”, Научни трудове, Том 35, кн.1, 1997 – Филологии, с. 507 – 512.
Шифър на научната специалност 050406
Форма на докторантурата Свободна
Дата на зачисляване 12.6.2002
Дата на отчисляване 1.6.2003
Докторански трудове
Тема на дисертацията Рецепцията на Байрон в България
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria