Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Венета Косева Кирова
Научен ръководител проф. д-р Тиха Делчева
Методология на изследването Социално познание и взаимодействие в контекста на семейните отношения и училищната социализация, инструментаруим - проучване на литературни източници, анкети, оценъчни скали, тестове, наблюдение, социометричен метод
Информация за връзка гр. Стара Загора, ул. Боруйград 60, вх. А, ап. 31
тел. 042 5 15 73; 0888 395 498
email: VenetaKirova@yahoo.com
Висше училище/научен институт Тракийски университет - Стара Загора
Факултет/Катедра Педагогически факултет, Катедра - педагогически и социални науки
Други дисциплини с които е свързана дисертацията педагогическа социология, семейна педагогика, обща, възрастова и социална психология, социокогнитивна психология
Работни езици на докторанта български, английски, руски
Научна област Обществени науки
Научна специалност Педагогика
Научни интереси Педагогика, Теория на възпитанието и дидактика, Семейна педагогика, педагогическа социология, методика на възпитателната дейност, педагог
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Библиография на публикациите на докторанта 1. Кирова, В., Абединова, М., (2001) Общуване деца-родители в еднодетното и двудетното семейство. Юбилейна научна сесия "Педагого-психологични и медико-антропологични проблеми на личността", СЗ.
2. Абединова, М., Кирова, В., (2001) Мотивация за избор на професия. Юбилейна научна сесия "Педагого-психологични и медико-антропологични проблеми на личността", СЗ.
3. Кирова, К., (2002) Дефицитите в семейното общуване и отражението им върху самооценката на учениците от средна училищна възраст. Конференция в Търговище
4. Кирова, В., (2002) Самооценката на съвременния ученик от средна училищна възраст. Конференция на тема: Общопедагогическа и дефктологична деонтология, София
5. Кирова, В., (2003) Какво мислят тийнейджърите за родителите и смейството. Конференция на съюза на учените, Стара Загора
6. Кирова, В., (2003) Проблеми на съвременните отношения между родителите и подрастващото поколение. Първа Балканска конференция, СЗ.
7. Кирова, В., (2003) Оценка на родителите за взаимодействието им със съвременните тийнейджъри, Сб. Превантивна пеагогика като научно познание, София
8. Кирова, В., (2003)Педагогически аспекти на социалната ситуация в средна училищна възраст, Годишник на Тракийския университет, СЗ.
Шифър на научната специалност 050701
Форма на докторантурата Редовна
Дата на зачисляване 23.12.2003
Дата на отчисляване 23.12.2003
Докторански трудове
Тема на дисертацията Педагогически релации "семейни отношения - социализация на подрастващите"
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria