Начало / Новини / Обществени науки / Допълнителни стипендии за докторанти на СУ
Новини
28.6.2012
Допълнителни стипендии за докторанти на СУ

Наближава крайния срок за подаване на документи за получаване на допълнителни стипендии за докторанти на СУ „Св. Климент Охридски“ по проекта „Интегрирана програма за обучение и подкрепа на докторантите по социални и хуманитарни науки в СУ” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на ЕС.

Пълната информация за проекта можете да видите по-долу.

Софийският университет „Св. Климент Охридски” започва изпълнението на 30-месечен проект: „Интегрирана програма за обучение и подкрепа на докторантите по социални и хуманитарни науки в СУ” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на ЕС.

Основната цел на проекта е да повиши образователния, изследователския и обществен капацитет на докторската степен за по-добра и успешна реализация на докторантите в България.

На 118 докторанти ще бъдат отпуснати ежемесечни стипендии в размер на 120 лева за период до 2 години, като те ще се изплащат от октомври 2012 г. до октомври 2014 г.

След допълнителен конкурс финансиране (дневни, квартирни и пътни) ще получат:

 • 20 докторанти с високи академични постижения за изследователски визити според предложени изследователски проекти в партниращи на СУ организации в чужбина с продължителност на престоя до 6 дни;
 • 20 докторанти за участие в конференции по теми на дисертационния труд в държави-членки на ЕС за период от 4 дни;
 • 10 докторанти за участие в летни училища в чужбина по теми, свързани с дисертацията, с продължителност на престоя до 10 дни.
Проектът предоставя на кандидатите и възможност за участие в:
 • 2 летни школи за общо 40 докторанти от целевата група през юни 2013 г. и юни 2014 г.;
 • 2 докторантски конференции през февруари 2013 г. и юни 2014 г.;
 • тематични семинари, провеждани на всеки 4 месеца за обсъждане на части от подготвяните дисертационни трудове.

Цел на Интегрираната програма също така е осигуряване на по-добра среда за развитие на докторантите, което включва следните дейности:

 • допълнително финансиране за закупуване на учебни материали (до 3 издания на чужд език и до 4 издания на български език за всеки докторант);
 • издаване на 2 специализирани сборника с докторантски трудове;
 • подкрепа за 2 публикации в основните български научни издания.

Участниците в проекта ще имат възможност да се включат в 4 обучителни интегрирани модула и да избират сред 12 тематични курса в 5 специализирани направления от областта на социалните и хуманитарни наука.

За различните дейности по проекта могат да кандидатстват всички докторанти от СУ по социални и хуманитарни науки, независимо дали са одобрени за стипендия.

Изисквания към участниците:

 1. Да са докторанти в редовна форма на обучение по социални и хуманитарни науки в СУ „Св. Климент Охридски”.
 2. За стипендии право да кандидатстват имат само редовни докторанти първа и втора година на обучение.
 3. Да са мотивирани да се възползват от предоставените им с Интегрираната програма възможности.

При равни други условия предимство имат докторанти от Философския факултет, Факултета по класически и нови филологии, Историческия факултет и Юридическия факултет.

От 7 май 2012 г. започва набиране на документи за подбор на кандидатите за стипендии.

Документи за кандидатстване:

 1. Заявка за участие в проекта (свободен текст).
 2. Мотивационно писмо (до 1 страница).
 3. Автобиография (до 2 страници, в европейски формат, задължително посочване на електронна поща за контакт).
 4. Копие от заповед за зачисляване в редовна докторантура.
 5. Списък на научни публикации и на участия в научни форуми (ако е приложимо).
 6. Оценка на научния ръководител за етапа на работа по дисертационния труд (по образец)
 7. Декларация за неучастие в предишни схеми за подпомагане на докторанти по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (по образец)

Документите се подават в стая 214, Отдел „Докторантури и СДК”, Ректорат, Северно крило при Деяна Андонова с краен срок – до 10 юли 2012 г. Подборът на стипендиантите ще се проведе до 15 юли 2012 г.; одобрените докторанти ще бъдат уведомени лично по електронната поща за резултатите.

На сайта на Университета в раздели „Горещи новини”, „Докторантури”, „Научна дейност”ще се публикуват нужните за кандидатстване образци и информация за хода на проекта. При допълнителни въпроси кандидатите могат да се обърнат към проф. Димитър Денков, координатор по проекта - ; и Гергана Николова, технически сътрудник - .

31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria