Начало / Новини / Обществени науки / "Младите в науката – инвестиция в бъдещето"
Новини
24.7.2013
"Младите в науката – инвестиция в бъдещето"
Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", МОМН, схема BG 051 PO 001-3.3.06 "Подкрепа на развитието на докторанти, постдокторанти специализанти и млади учени"

Университет по библиотекознание и информационни технологии, София

Проект „Създаване на информационна среда за мотивация и стимулиране на младите изследователи в УниБИТ”

ПОКАНА

Международна научна конференция
на тема

”Младите в науката – инвестиция в бъдещето”
(
18-20.10.2013, София, УниБИТ)

Международната конференция цели да създаде условия за обмен на идеи, споделяне на изследователски опит, получаване на научна подкрепа и насърчаване на академичната мобилност на младите учени, докторантите и постдокторантите.

Основни теми на форума, около които ще се формират петте секции, се предвижда да бъдат:

* Книги, библиотеки и общество;
* Културно-историческото наследство в съвременна информационна среда;
* Управление на знанието;
* Информационни технологии;
* Проблеми на сигурността

Поканени са международно известни учени и специалисти в тематичните направления, които ще изнесат пленарни доклади и ще бъдат водещи на заседанията в петте секции.
Предвижда се участниците да представят своите изследвания и да имат възможност да обсъдят в открита дискусия използвания теоретичен и методологичен инструментариум и постигнатите резултати.

Насърчаваме участието на млади учени, докторанти и постдокторанти от висшите училища и научните институции в страната, които проявяват интерес към тематиката на конференцията,.

Заявките за участие на български и английски език се приемат на адрес: или в срок до 1.09.2013 г. Заявките да бъдат с обем до 1800 символа и да съдържат на български и английски език: имена на участника; електронен адрес; институция, към която принадлежи; заглавие на предложения доклад (научно съобщение); секция, в която ще бъде представен; резюме на доклада (до 300 думи).

Организаторите не поемат разходите за път и настаняване; те трябва да се финансират от изпращащата институция.

Важни срокове:

* изпращане на заявките – 1 септември 2013;
* уведомяване за приемане на доклада (съобщението) - 15 септември 2013;
* изпращане програмата на конференцията – 1 октомври 2013;
* предаване на окончателната версия на доклада (съобщението) – 1 ноември 2013.

След приключване на конференцията ще бъде издаден двуезичен сборник (на български и английски език), включващ докладите на участниците, лекторите и гостите.

За контакти:
Гергина Жаблянова – 0878 220649;
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria