Начало / Новини / Обществени науки / Програма за индивидуални стипендии "Advanced Academia" на ЦАИ
Новини
13.3.2014
Програма за индивидуални стипендии "Advanced Academia" на ЦАИ

КОНКУРС ЗА ИНДИВИДУАЛНИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ СТИПЕНДИИ
в областта на социалните и хуманитарните науки

с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България”

Център за академични изследвания София (CAS) обявява конкурс за индивидуални изследователски стипендии в областта на социалните и хуманитарните науки за 2015/2016 година.

ОПИСАНИЕ НА ПРОГРАМАТА:

Стипендиантската програма има за цел да подкрепи независими новаторски изследователски проекти с високо качество на млади и утвърдени български учени от областта на хуманитарните и социалните науки. Дисциплинарни, методологически и тематични ограничения по отношение на проектните предложения няма да бъдат прилагани. Решаващи за селекцията са единствено потенциалът на кандидата и качеството на проекта.

Стипендиантите ще имат достъп до електронни и библиотечни ресурси и ще бъдат пълноценно интегрирани в редовните изследователски семинари и дискусии по текущи програми.

Ще бъдат предоставени:

* 5-месечни стипендии за млади български изследователи и преподаватели в размер на 700 евро
* 5-месечни стипендии за утвърдени български учени в размер на 1000 евро.

Стипендиите включват всички дължими данъци и социални осигуровки.

Програмата е организирана в два семестъра:
* I-ви семестър: от 1 март до 31 юли 2015 г.
* II-ри семестър: от 1 октомври 2015 до 28 февруари 2016 г.

Кандидатите трябва да посочат предпочитанието си за един от двата семестъра. С оглед на тематичната кохерентност окончателното разпределение на одобрените кандидати по семестри ще бъде направено след договорка със стипендиантите. Очаква се за периода на стипендията, одобрените кандидати да се посветят изцяло на заявеното изследване.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:

Всички кандидати трябва да са български граждани.
* Млади учени: постдокторанти, асистенти, научни сътрудници или доценти със стаж до 12 години след защита на дисертация.
* Утвърдени учени: доценти и професори със стаж над 12 години след защита на дисертация с минимум 2 монографии.

Наличието на международен опит и публикации в престижни научни издания са предимство.

РАБОТЕН ЕЗИК:

Като международна научна организация CAS провежда основната част от научната си дейност на английски език. Доброто му владеене е съществена предпоставка за успешното интегриране на стипендианта в съществуващите вече изследователски екипи и провежданите от тях семинари и дискусии. По тези причини единствено кандидатите с добро владеене на езика ще бъдат вземани предвид при селекцията.

КАНДИДАТСТВАНЕ:

Моля, попълнете следните документи за кандидатстване:
* Application_Form_BG (формуляр за кандидатстване)
* Application_Checklist_BG (списък за проверка)
* Reference Form_BG (бланка за препоръка)

Документите могат да бъдат намерени и на сайта на CAS: www.cas.bg.

За млади учени (до 12 години след защита на докторска степен): две препоръки от учени, запознати с академичната дейност на кандидата, трябва да се изпратят директно до CAS по факс, поща или имейл. Изключения от 12-годишния период се допускат, когато има надлежно документирани уважителни причини (отпуск по майчинство, отпуск по болест, военна служба и т.н.)

Документите трябва да бъдат на английски език. Изпращат се по електронна поща на адрес: с тема на съобщението: Advanced Academia Fellowship

Краен срок за подаване на документи: 1 октомври 2014 г.

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА:

* високо качество на академичното портфолио и публикациите на кандидата, участие в международни проекти;
* оригинален и иновативен изследователски проект със съществен принос;
предимство ще се дава на проекти с интердисциплинарен и/или сравнителен подход.

СЕЛЕКЦИЯ:

Подборът на кандидатите се осъществява от международния Академичен съвет на CAS, въз основа на опита на кандидата и качеството на проекта. В някои случаи кандидатите могат да бъдат поканени на интервю. Резултатите ще бъдат обявени до края на януари 2015 г. чрез електронни съобщения и на сайта на CAS.

Академичният съвет си запазва правото в случай на равностойни кандидатури да даде предимство на кандидати, които не са били стипендианти в предходните три години или не са получавали многократно стипендии от CAS. CAS не поема ангажимент да оповестява коментарите и оценките от селекцията.

За контакти
:

Николай Куцев, e-mail:  , София 1000, ул. Стефан Караджа 7 вх. В ет. II
тел: 9803704; факс: 9803662

31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria