Warning: reset() expects parameter 1 to be array, null given in /home/casbgwwl/public_html/phdgate.net/include/functions.php on line 6 Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/casbgwwl/public_html/phdgate.net/include/functions.php on line 7 Warning: reset() expects parameter 1 to be array, null given in /home/casbgwwl/public_html/phdgate.net/include/functions.php on line 12 Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/casbgwwl/public_html/phdgate.net/include/functions.php on line 13 Новини
 
Начало / Новини / Национална докторантска конференция по социология
Новини
21.7.2016
Национална докторантска конференция по социология

Национална докторантска конференция по социология

9 март 2017 г., Софийски университет Св. Климент Охридски (СУ),Театър „Алма Алтер“

Орагнизатори: Софийски университет „Св. Климент Охридски“ (домакин на първото издание на конференцията), Институт за изследване на обществата и знанието, Нов български университет, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Университет за национално и световно стопанство, Югозападен университет „Неофит Рилски“

Цели на конференцията:

Основните цели на Годишната докторантска конференция по социология са:

 • да създаде национален форум за представяне на авторски научни изследвания на докторанти, включващи в себе си провеждането на емпирично социологическо изследване;
 • да съдейства за създаване на изследователска общност, обединяваща представители на различни поколения изследователи;
 • да запълни липсващ към момента между-институционален форум за дискусии върху докторантската степен и текущи изследвания на млади учени.
 • да допринесе за опознаване на съвременните и/ или исторически очертания на социалната реалност през прочита на докторантските емпирични изследвания и проекти.

Формат на конференцията: Конференцията ще се проведе под формата на тематични научни сесии, които ще бъдат определени след получаване на заявки за участие (разширени анотации). До участие ще се допускат докторанти, предали пълен текст на докладите си. Докладът представлява социологически текст, който представя резултати от емпирично изследване или проект за докторантско изследване с разработен дизайн на емпиричното изследване. Всеки представящ ще има предварително определен дискутант - докторант, а тематичните сесии ще се модерират от утвърдени учени. Целта е докторантите-участници взаимно да изчетат и коментират докладите си, а модераторите – утвърдени учени в областта, да направят синтез на представения доклад и на дискусията по него като формулират конкретни препоръки за по-нататъшната работа на докторанта по изследването.

Критерии за участие: До участие с доклади в конференцията ще се допускат настоящи докторанти и доктори по социология, защитили през последната година (2016), чиито докторски проекти и дисертации включват провеждането на емпирично изследване с качествени и/ или количествени методи. Допуска се и участието на докторанти от сродни социални науки (социални антрополози, етнолози и др.), при спазване на условието за представяне на проект или на проведено емпирично изследване.

Допускане до участие: До участие ще се допускат участници преминали успешно през два етапа на селекция – предварителна и окончателна. Предварителната селекция ще се извърши въз основа на изпратена в срок разширена анотация (от 800 до 1000 думи) на доклад, който ще се представя. Окончателната селекция ще се извърши въз основа на изпратени текстове на доклади. Целта на предварителната селекция е да: 1) подбере социологически ориентирани емпирични изследвания и проекти 2) да определи тематичните сесии; 3) да насочи към избор на дискутанти и модератори. Целта на окончателната селекция е да отсее онези докторанти, които са подготвили пълни текстове на докладите за участие, от онези, които са подали само разширена анотация. Последните губят възможност за представяне на изследванията си и дискусия по време на форума.

Важни срокове:

 • 31 октомври 2016 г. - изпращане на разширени анотации
 • 30 ноември 2016 – публикуване на предварителна програма с одобрените за участие анотации на докторанти
 • 17 февруари 2017 г.– изпращане на текстовете на докладите
 • 25 февруари 2017 г. - публикуване на окончателната програма на конференцията

Награди: Две първи награди по 300 лв. всяка – една за доклад на докторант във финална фаза (млад доктор или докторант последна година) и една награда за доклад, представящ докторантски проект в начална фаза (1-ва и 2-ра година докторант);

Две втори награди по 200 лв. всяка - една за доклад на докторант във финална фаза (млад доктор или докторант последна година) и една награда от 200 лв. за доклад, представящ докторантски проект в начална фаза (1-ва и 2-ра година докторант).

Средствата за наградата за първото издание на конференцията са осигурени от Софийски университет. Наградените получават и сертификат/ диплом, удостоверяващ получаването на наградата.

Публикация

Представители на институциите, организиращи събитието (хабилитирани и нехабилитирани лица), след предварителна селекция ще предложат подбрани доклади в различни тематични полета за публикация в Годишника на Софийски университет, книга Социология. Годишникът е реферирано издание на университета, в което се публикуват статии и студии, след като са били рецензирани от утвърдени учени в областта.

Логистика Софийски университет осигурява средства за две кафе паузи по време на събитието и за обяд (сандвич и напитка) на участващите с доклади докторанти, както и зала за провеждане на събитието. СУ не осигурява транспортни разходи, дневни и средства за нощувка.

Изисквания за подготовка на разширена анотация (800-1000 думи) и пълен доклад (8000-10000 думи).

Съдържание на анотацията:

 • заглавие на доклада;
 • постановка на проблема – какво се изследва; за кого/ какво подобно изследване е важно/ значимо/ необходимо
 • теоретична и/ или емпирична аргументация, поясняваща изследователския предмет и задаваща концептуална рамка на изследването;
 • основни хипотези/ допускане (ако има такива);
 • методология - как се изследва посочения проблем и каква е аргументацията, подкрепяща избраната методологическа рамка; как си кореспондират концептуалната и методологическата рамка.
 • кои са обектите на изследване/ наблюдение; каква е спецификата на социологическия терен (в т.ч. специфични етични проблеми на изследването, ако има такива).
 • източници на данни;
 • състояние на изследването – на какъв етап се намира работата на изследователя;
 • основни изводи, заключения (ако могат да бъдат посочени на етап подготовка на анотации);
 • посочени до две имена на утвърдени учени от България, чиито коментари докторантите биха искали да чуят/ получат по време на представянето си. Организационният комитет поема отговорност да покани за участие в конференцията поне един от посочените от докторантите учени;
 • в текста на анотацията не трябва да присъства името на автора на анотацията, както и името на институцията, в която е докторант или е защитил.
До участие в конференцията ще бъдат допускани автори, чиито анотации съдържат посочените по-горе елементи и са социологически ориентирани като проблематика и изследователски подход.

Техническо оформление на анотацията

Разширената анотация трябва да е в размер от 800 до 1000 думи, форматирана на шрифт Times New Roman 12, отстояние между редовете 1, отстояния на страницата: горе, долу, ляво, дясно – 2,5 см.; без отстояния между параграфите. Името на файла, съдържащ анотацията, трябва да съдържа първите две думи от заглавието, изписано на английски. Разширени анотации (от 800 до 1000 думи) се изпращат до 31 октомври 2016 г. на електронния адрес на конференцията : PhDsociology@phls.uni-sofia.bg

Доклади

Пълни текстове на докладите на допуснатите до участие докторанти се изпращат до 17 февруари 2017 г. Пълният текст на доклада трябва да е в размер между 8000 и 10 000 думи (без библиография, таблица и графики). Технически текстът трябва да е форматиран по същия начин като анотациите. Съдържателно пълните текстове на докладите трябва да съдържат същите елементи като анотациите, но представени в разгърнат вид. Пълните текстове трябва да съдържат още и разгърната аналитична част, библиография и графики и/или илюстрации (ако са приложими).

Подробна информация за събитието, както и изисквания за подготовка на разширените анотации и докладите ще намерите на фейсбук страницата на специалност Социология в СУ https://www.facebook.com/SociologySofiaUniversity/?fref=ts, както и на страницата на специалността в сайта на университета: http://phls.uni-sofia.bg/article/2280

30 март 2018
Предприемчиви ли са българските млади учени? Търсят ли финансиране за научната си работа? Стремят ли се да доведат до реализация научния си продукт? Обмислят ли възможности за собствен бизнес или кариера в корпоративния сектор?

21 февруари 2018
Тази анкета на Фондация Карол Знание ще ни помогне да организираме подходящи обучения и да създадем нови възможности за амбициозни млади български учени, които искат да видят реализирани своите научни проекти. Ще Ви отнеме около 10 минути.

7 февруари 2018
Най-новата организация започва работа 25 години след старта на първата компания в групата на Карол.

8 декември 2017
Форум СОФИЙСКИ ДИАЛОЗИ 22ро издание, 11-12 декември, 2017 г.

4 декември 2017
Стипендията е в размер на 1250 евро, които са необлагаеми. Тя се отпуска минимум за 6 и максимум за 12 месеца.
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria