Warning: reset() expects parameter 1 to be array, null given in /home/casbgwwl/public_html/phdgate.net/include/functions.php on line 6 Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/casbgwwl/public_html/phdgate.net/include/functions.php on line 7 Warning: reset() expects parameter 1 to be array, null given in /home/casbgwwl/public_html/phdgate.net/include/functions.php on line 12 Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/casbgwwl/public_html/phdgate.net/include/functions.php on line 13 Новини
 
Начало / Новини / Конкурси на докторантското училище към СУ
Новини
22.12.2008
Конкурси на докторантското училище към СУ

Проектът на СУ “Св. Климент Охридски” се осъществява с финансовата подкрепа на ОП “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001/07/3.3-02 Подкрепа за развитието на докторанти, специализанти и млади учени.

Докторантското училище на СУ “Св. Климент Охридски” предлага следните възможности за подпомагане на изследователския капацитет и мобилността на участниците:

  1. Стипендии за участие в научни форуми
  2. Стипендии за изследователска дейност по темата на дисертацията
  3. Осигуряване на научни експертизи 
  4. Финансова подкрепа за закупуване на научна литература 
  5. Конкурс за публикации в Годишника на Докторантското училище
  6. Конкурс за публикации в международното чуждоезично списание DIVINATIO

СЛЕДЕТЕ СРОКОВЕТЕ! ВЪЗПОЛЗВАЙТЕ СЕ ОТ ТЕЗИ ВЪЗМОЖНОСТИ!


Стипендии за участие в научни форуми

Участниците в Докторантското училище могат да кандидатстват за стипендия за участие в научни форуми в България и в чужбина с продължителност до четири дни.

Допустими разходи: такса правоучастие, пътни, квартирни и дневни съгласно Наредбата за командировките и специализациите в чужбина, когато тези разходи (или някои от тях) не се поемат от организаторите.

Изисквани документи:
- мотивационно писмо, съобразено с критериите за оценка на кандидатите (до 2 стр.);
- информация за научния форум;
- копие от резюмето на предложения доклад;
- писмо от организаторите, с което се потвърждава, че докладът е приет за участие (или копие от програмата);
- CV с данни за участие в Докторантското училище, както и проекти и публикации на кандидата;
- финансов план. Насърчава се съфинансирането от други източници.

Критерии за оценка и класиране на кандидатите:
- Каква е връзката на тематиката на научния форум с темата на дисертационния труд?
- По какъв начин участието в научния форум би допринесло за разработката на дисертационния проект и/или професионалното развитие на докторанта?
- Какъв би бил приносът от участието в научния форум за изследователския колектив/катедрата, където се обучава докторантът?

Отчитане:
- писмен отчет за участието в научния форум (до 1 стр.);
- пълен текст на представения доклад;
- финансов отчет с приложени разходнооправдателни документи.


Срокове за кандидатстване: 31 февруари 2009; 31 май 2009; 30 ноември 2009;
31 януари 2010

Документи се подават в електронен формат до: доц. Даниела Колева, адрес: , с копие до проф. Ивайло Знeполски, адрес:  

Стипендии за изследователска дейност по темата на дисертацията

Участниците в Докторантското училище могат да кандидатстват за стипендия за изследователска дейност (вкл. теренна работа) или участие в докторантски школи/летни училища в България и в чужбина до един месец.

Допустими разходи: пътни, квартирни и дневни съгласно лимит, определен от Експертния съвет на Докторантското училище, когато тези разходи (или някои от тях) не се поемат от организаторите.

Изисквани документи:
- мотивационно писмо-проект, съобразено с критериите за оценка на кандидатите;
- резюме на дисертационния проект;
- препоръка от научния ръководител;
- писмо от приемащата страна;
- CV с данни за участие в Докторантското училище, както и проекти и публикации на кандидата;
- финансов план. Насърчава се съфинансирането от други източници.

Критерии за оценка и класиране на кандидатите:
- По какъв начин осъществяването на конкретния изследвателски/теренен проект би допринесло за разработката на дисертационния труд?
- Какви резултати се очаква да бъдат постигнати?
- Какъв би бил приносът от конкретния изследвателски/теренен проект за изследователския колектив/катедрата, където се обучава докторантът?

Отчитане:
- писмен отчет за осъществяването на проекта и постигнатите резултати;
- оценка от научния ръководител (до 1 стр.);
- финансов отчет с приложени разходнооправдателни документи.


Срокове за кандидатстване: 28 февруари 2009; 31 май 2009; 30 ноември 2009;
31 януари 2010

Документи се подават в електронен формат до: доц. Даниела Колева, адрес: , с копие до проф. Ивайло Знeполски, адрес:

Осигуряване на научни експертизи

С цел повишаване качеството на дисертационните трудове и насърчаване на интердисциплинността участниците в Докторантското училище могат да кандидатстват за научна експертиза от водещ български учен в област, свързана с тематиката на дисертационния проект. Експертът-консултант получава хонорар от Докторантското училище.

Изисквани документи:
- заявка за научна експертиза от докторанта и/или научния ръководител с обосновка на необходимостта от такава експертиза и предложение за експерт-консултант (до 1 стр.);

Отчитане:
- доклад за експертиза от избрания експерт-консултант

Срокове за кандидатстване: текущ
Заявки се подават по електронна поща на адрес:

Финансова подкрепа за закупуване на научна литература

Участниците в Докторантското училище получават финансова подкрепа в размер на 100 лв. за закупуване на научна литература. Подкрепата е еднократна за курса на обучение.

Изисквани документи:
- заявка за финансова подкрепа за закупуване на научна литература с посочени трите имена на докторанта, катедрата и курса(овете), които посещава в Докторантското училище.

Отчитане:
- фактура за закупената литература, която се осребрява в размер до 100 лв.
Забележка: фактурата се представя в касата на СУ в рамките на един месец след подаване на заявката.


Срокове за кандидатстване: 28 февруари 2009; 31 май 2009;
31 януари 2010; 30 април 2010

Заявки се подават по електронна поща на адрес:

Конкурси за публикации

Конкурсите за публикации са широко отворени към всички минали, настоящи и бъдещи участници в Докторанското училище. Целта на издателската програма е да осигури академичен форум за публикациите на докторантите и да придаде публичност на резултатите от обучението в третата степен на висшето образование.

А) В рамките на проекта ще бъдат издадени два Годишника на Докторантското училище. В тях ще се публикуват студии на докторанти, които са части от дисертационния им труд. Обликът на изданията ще е интердисциплинарен и ще се стимулира публикуването на изследвания, които са новаторски в методологически план. Подборът на публикациите ще се осъществява на конкурсен принцип от Експертния съвет на проекта въз основа на рецензия от хабилитирано лице, специалист в съответната област.

Изисквания към предлаганите за публикация текстове:
• Статиите трябва да са с обем над 20 стандартни страници и да са снабдени с академичен апарат (бележки и библиография, резюме около 100 думи на български и английски език и 7 ключови думи).
• Всяка от предложените статии ще бъде дадена на рецензент, който е хабилитиран преподавател от университета, чиито научни публикации и интереси са близки по проблематика на предложената студия. .

Срокове:
Студии, кандидатстващи за публикация в Годишника на академичната 2008-2009 г. се подават в електронен формат до 28 февруари 2009 на адрес:
Студии, кандидатстващи за публикация в Годишника на академичната 2009-2010 г. се подават в електронен формат до 28 февруари 2010 на адрес:

Б) В рубрика “Дебюти” на международното чуждоезично списание DIVINATIO ще се публикуват статии на докторанти от всички периоди на обучението им.

Изисквания към предлаганите за публикация текстове
• Статиите трябва да са написани на английски, френски или немски език, да са с обем между 20 и 30 стандартни страници и да са снабдени с академичен апарат (бележки и библиография).
• Избраните за публикация статии ще бъдат редактирани от специалист по съответния език.

Срокове:
DIVINATIO 29 - статиите се изпращат в електронен формат до 28 февруари 2009 на адрес:

DIVINATIO 30 - статиите се изпращат в електронен формат до 30 септември 2009 на адрес:  

DIVINATIO 31 - статиите се изпращат в електронен формат до 28 февруари 2010 на адрес:

3 октомври 2018
22 март 2019 г., Софийски университет Св. Климент Охридски (СУ), Театър „Алма Алтер“

3 октомври 2018
22 март 2019 г., Софийски университет Св. Климент Охридски (СУ), Театър „Алма Алтер“

30 март 2018
Предприемчиви ли са българските млади учени? Търсят ли финансиране за научната си работа? Стремят ли се да доведат до реализация научния си продукт? Обмислят ли възможности за собствен бизнес или кариера в корпоративния сектор?

21 февруари 2018
Тази анкета на Фондация Карол Знание ще ни помогне да организираме подходящи обучения и да създадем нови възможности за амбициозни млади български учени, които искат да видят реализирани своите научни проекти. Ще Ви отнеме около 10 минути.

7 февруари 2018
Най-новата организация започва работа 25 години след старта на първата компания в групата на Карол.
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria