Начало / Новини / Селскостопански науки / Иновации в горската промишленост и инженерния дизайн
Новини
8.7.2009
Иновации в горската промишленост и инженерния дизайн

ВТОРА НАУЧНO-ТЕХНИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ

ИНОВАЦИИ В ГОРСКАТА ПРОМИШЛЕНОСТ И ИНЖЕНЕРНИЯ ДИЗАЙН
Юндола 6 - 8.11.2009 г.

Тематични направления:
 суровинна база;
 дървообработващи машини и съоръжения;
 технологии в дърводобива, дървообработването и мебелната промишленост;
 интериор и мебелен дизайн - материали, конструкции, системи и механизми в интериора;
 икономика, организация и управление;
 естествените науки в помощ на горската промишленост и инженерния дизайн;

Период и място на провеждане: 6-8. 11.2009 г., Учебно – опитно горско стопанство – Юндола, общ. Велинград

По-важни срокове:

20.09.2009г. – подаване на заявки за участие и резюме на докладите (на български и английски);
20.10.2008г. – изпращане на пълния текст на докладите

Участници: Университетски преподаватели, докторанти и студенти; представители от бизнеса – производствени фирми, проектантски бюра, индивидуални участници.

В програмата на конференцията ще се проведе кръгла маса “Наука – образование – бизнес”, на която ще бъдат поставени проблеми за връзката и взаимодействието между
факултет «Горска промишленост» и потенциалните работодатели на бъдещите специалисти, за качеството на обучението, за разработването на научно-приложни проекти и внедряване на резултатите.

Технически изисквания

I. Изисквания към техническото оформяне на докладите за публикуване:

Всеки автор може да участва с най-много 2 доклада, единият от които може да бъде в съавторство. Максималният обем на докладите е до 10 (десет) стандартни страници,отпечатани във формат А4 (top-2.5, bottom -2.5, left – 2.5, right – 2.5), Font Times New Roman 12, включително таблици и графики. Материалът за публикуване да се състои от: заглавие – на български и английски език; автори – на български и английски език (без н.степени и звания); ключови думи –на български и английски език; резюме -на български и английски език; текстова част – на официалните езици на конференцията; ползвана литература; информация за авторите с данни за контакти. Материалите за публикуване трябва да се предоставят на хартиен и електронен носител най-късно при регистрацията за участие в конференцията. Докладът трябва да е написан на компютърна програма Microsoft Word for Windows в ***.doc формат. Той се изпраща по електронната поща. Статиите, които не са съобразени с изискванията, не се публикуват, а платените такси не се връщат. Записаните на електронен носител доклади трябва предварително да бъдат сканирани и проверени за вируси. Заразени с вируси файлове не се обработват и такси не се връщат.

II. Технически изисквания към представянето на докладите:

Условия за представяне на доклад : Време за представяне на доклада 5-8 минути, включващо представяне на постановката на тезата, основни и по-важни части от методиката и анализ на резултатите; време за отговор на поставени въпроси до 3 минути, непосредствено след представянето му; обща дискусия по докладите в секцията до 20 минути, включително отговори на поставените въпроси.

Условия за представяне на постери: Постерите се представят на организационния комитет не по-късно от регистрацията на участника. Постери, отпечатани и представени под формата на доклад във формат А4, няма да бъдат приемани; постерните материали се поставят на определените в секцията места по време на паузата преди започване на заседанието в секцията; авторите на постерите участват в заседанието на съответната секция и имат готовност за отговор на въпроси и последващо обсъждане; въпроси и обсъждане - в общата дискусия в края на заседанието на секцията

III. Технически изисквания за представяне на постери:

Да са изготвени на подходящ софтуер (Microsoft Publisher, Microsoft Power Point, Page Maker и др.) . Форматните размери на постерите да бъдат най-много 1000х600mm –препоръчителни размери формат А1 (594 х 841) или А2 (420 х 594); заглавие, автори и институция (име и фамилия) да се разположат Center, Bold, Font Size (over 26) в горния край на листа. Пълните имена на авторите, научно звание, научна степен и адрес(и) за кореспонденция да се разполагат в долния десен ъгъл на листа Font Size (over 14) (по желание на авторите) . Текстът (+ таблици и фигури) да бъде разположен в две (А2) или три колони (А1) - Font Size (over 18).

Условия за ползване на мултимедиен проектор:

Презентацията трябва да бъдат изготвени във Microsoft PowerPoint формат и представена на магнитен носител (flash memory, CD). Организаторите не поемат отговорност за непредставени навреме презентации или за презентации, предстравени на други носители.

Презентациите трябва да бъдат представени на секретаря на заседанието непосредствено преди началото му.

Такси за право на участие:

-За участници от научни организации – 120 лв.
- За докторанти и студенти – 50 лв.
-За участници от бизнес-организации – 150 лв.
- За чуждестранни участници – 160 €

В таксата за конференцията са включени отпечатването на програмата, сборник с резюмета, сборник (или CD) с пълния текст на докладите; конферентни материали, коктейл, кафе-паузи. Храната и нощувките се заплащат на място от участниците.

Таксата за участие се заплаща:
- предварително по банков път;
- в брой в касата на НИС при ЛТУ-София;
- в брой на място при регистрацията;

Предварителната заявка за участие е задължителна! Фактури за преведени такси ще се издават и връчват на участниците на място по време на конференцията.

Данни за банковата сметка:
НИС ЛТУ
BG39BNBG96613100104501 - лева
BNBGBGSD – BIC
БНБ – ЦУ - София

Бизнес-организациите, които желаят да участват в конференцията, трябва да заявят това най-късно до 15.10.09г. Желаещите да спонсорират събитието ще получат възможност за реклама на страниците на списание ДМП, а също и за включване на рекламни материали в програмата и сборника с докладите на конференцията.

Адрес за изпращане на материалите
E-mail:

За конференция "Иновации в горската промишленост и инженерния дизайн", Юндола 2009

Факултет "Горска промишленост"
Лесотехнически университет
бул. "Климент Охридски" №10
София, 1756

За повече информация
Е-mail:  
телефон: ( + 359 2) 862 10 98
факс: (+ 359 2) 862 28 30

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката

9 юли 2020
за престой на високо научно ниво в рамките на един месец, на докторанти, на млади научни работници и на утвърдени преподаватели и изследователи.

2 юли 2020
Катедра „Правни и хуманитарни науки“ към Стопанския факултет на Технически Университет-София ви кани на поредния теоретичен семинар, 20 – 21 октомври 2020 г.
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria