Начало / Новини / Обществени науки / Стипендии "Модерност и идентичност"
Новини
16.7.2009
Стипендии "Модерност и идентичност"

ЦЕНТЪР ЗА АКАДЕМИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ СОФИЯ

КОНКУРС


ЗА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ
в социалните и хуманитарните науки

МОДЕРНОСТ И ИДЕНТИЧНОСТ

с финансовата подкрепа на Фонд „Научни изследвания" към Министерство на образованието и науката

Център за академични изследвания София обявява конкурс за три 9-месечни стипендии през 2010 г. за млади български изследователи в областта на социалните и хуманитарните науки.

Общо описание:

Стипендиантската програма има за цел да подкрепи независими изследователски проекти на млади български учени от областта на хуманитарните и социалните науки. Дисциплинарни, методологични и строго тематични ограничения по отношение на проектните предложения не се налагат. Те трябва да са ориентирани около широките хронологични и концептуални граници на "модерността / модерностите" и "идентичността / идентичностите" в интердисциплинарна и сравнителна перспектива. Водещи при оценката ще бъдат индивидуалните изследователски качества на кандидатите, демонстрирани чрез академичното им портфолио и иновативността на предлагания проект.

За период от 9 месеца (1 март - 31 юли, 1 септември - 31 декември 2010 г.) Центърът ще предостави на отличените изследователи месечна стипендия в размер на 600 Евро (включваща всички данъци и социални удръжки), допълнителни средства за участие в международна конференция или семинар (пътни, настаняване, такса участие), които са предмет на допълнително договаряне, възможност за ползване на работно място, достъп до електронни ресурси и не на последно място - пълноценно участие и интегриране в редовните изследователски семинари и дискусии по текущите програми на Центъра за академични изследвания.

Условия за участие:

• Докторанти в последна фаза и постдокторанти от социалните и хуманитарните науки;
• Кандидатите не трябва да са по-възрастни от 45 години по време на започването на стипендиантския период;
• Кандидатите трябва да са български граждани.

Наличието на международен опит и публикации в престижни научни издания са предимство.

Работен език:

Основната част от пълноценния научен живот в Център за академични изследвания протича на английски език. Доброто му владеене е съществена предпоставка за успешното интегриране на стипендианта в съществуващите вече изследователски екипи и провежданите от тях семинари и дискусии. Резултатът от неговата/нейната работа също трябва да бъде предаден и публикуван на английски език. По тези причини единствено кандидатите с добро владеене на езика ще бъдат вземани предвид при селекцията. Документ за нивото на владеене на английски е препоръчителен.

Документите на кандидата трябва да са на английски език (проектите ще бъдат оценявани от международно жури) и могат да бъдат изпратени на електронната поща, посочена по-долу. Те трябва да включват:

1. Изследователски проект (около 2000 - 2200 думи) представящ:

• кратко описание на предвиденото изследване (предмет, източници);
• методология;
• изследователска хипотеза (включително рискове, начини за преодоляването им в хода на изследването и принос)
• представителна библиография (10-15 заглавия).

2. CV и списък с публикации;
3. Препоръчително е прилагането на авторски текст на кандидата (откъс от дисертация, статия и пр.) до 25 стр. (на оригиналния език на публикацията);
4. Две препоръки от утвърдени учени (сканирани/ изпратени по факс/ пощата/ или чрез имейл от препоръчителите).

Краен срок за подаване на документи: 15 ноември 2009 г.


Селекция:

Подборът на кандидатите ще се осъществи от Академичния съвет на Център за академични изследвания, чиито членове са признати на световно ниво учени от социалните и хуманитарните науки (съставът му може да видите http://cas.bg/en/Bodies.html). Рецензентите от Академичния съвет си запазват правото при арбитриране на равностойни проекти да поканят съответните кандидати за интервю.

Резултатите ще бъдат обявени в рамките на месец януари 2010 г. чрез имейл и на страницата на ЦАИ: www.cas.bg.

Критерии за оценка:

• високото качество на академичното портфолио и публикациите на кандидата, участие в международни проекти;
• оригинален и приносен изследователски проект, иновативност;
• интердисциплинарен подход;
• сравнителен подход.

Допълнителна информация за миналите и текущите проекти на Центъра може да видите на електронната страница на Центъра: www.cas.bg.

Контактно лице:

Димитър Димов
e-mail:
Център за академични изследвания София
ул. Неофит Рилски 70
София 1000
тел.: + 359 2 9803704
факс: + 359 2 9803662

31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria