Начало / Новини / Обществени науки / Проект за докторанти и млади учени
Новини
15.9.2009
Проект за докторанти и млади учени

От 28 август 2009 г. Стопанска академия „Димитър А. Ценов” – Свищов, в партньорство с ЕТ „Инфогард – Стефан Недков”, стартира изпълнението на проект по договор BG051PO001.3.3-04/25/28.08.2009 “Надграждане на научния потенциал на докторанти и млади учени чрез обучение по съвременни методи за емпирични изследвания в областта на икономиката, администрацията и управлението” към Министерството на образованието, младежта и науката. Целевата група на проекта включва 20 докторанти и млади учени от СА „Д. Ценов”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Продължителността му е 18 месеца и е в размер на 181655,06 лв.

Основната цел на проекта е да се подпомогнат докторантите и младите учени на СА „Д. Ценов” при разработването на научни трудове чрез развитие на компетенции за провеждане на самостоятелно емпирично изследване и за прилагане на съвременни аналитични методи за анализ, обработка и интерпретация на резултатите от него.
Специфичните цели на проекта са:

  1. Да се изгради широка база от теоретични познания в областта на съвременния иконометричен и статистически инструментариум.
  2. Да се изградят и развият у докторантите и младите учени компетенции и умения за практическо приложение на съвременния аналитичен инструментариум за решаване на практически и теоретични проблеми и инкорпориране на резултатите в научни трудове.
  3. Да се трансферират добри изследователски практики чрез привличане на доказани учени от Европа.
  4. Да се създадат умения за самостоятелно доразвиване на натрупаните познания в областта на аналитичните методи.
  5. Да се създадат инфраструктурни, методологични и технологични предпоставки за разпространение на натрупаните знания.
  6. Да се разработи и внедри инструментариум за текущо следене на удовлетвореността от проведеното теоретично и практическо обучение в областта на съвременните аналитични методи.

На успешно завършилите курса на обучение ще бъде издадено Удостоверение за повишаване на квалификацията, съгласно последните изменения в Наредбата за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища.

За контакти и информация: Стопанска академия „Д. А. Ценов” – Свищов, доц. д-р Тодор Кръстевич – Ръководител проект; тел: 063160756; 66376.

Адрес: България, 5250 Свищов
ул. „Ем. Чакъров” 2, п.к. 145
Тел: 00359 631 60662; 631 60756
Факс: 00359 631 60756
e-mail:
web: http://www.uni-svishtov.bg; http://eacademy.bg


Това съобщение се публикува с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието му се носи от СА „Д. А. Ценов” – Свищов и при никакви обстоятелства не може да се приема, че то отразява официалното становище на Европейския съюз и Министерството на образованието, младежта и науката.

31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria