Начало / Новини / Обществени науки / Конкурс за публикуване на монография
Новини
2.11.2009
Конкурс за публикуване на монография

Издателската програма на проекта „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” с Договор № BG051РО001/07/3.3-02/46/17.06.2008 г. предвижда публикуването на две монографии, които са успешно защитени дисертационни трудове на възпитаници от предходните випуски на Докторансткото училище. В конкурса могат да участват автори на изследвания, чиято защита е преминала успешно в периода 2006-2009 година.

Изисквания към предлаганите за публикация текстове:

Успешно защитената дисертация се представя се в хартиен вариант, заедно с автореферата. Като придружаващи документи се подават: извлечение от протокола на обсъждането й на Научния съвет заедно с прочетените на защитата рецензии и препоръка от научния ръководител на докторантурата.

Срок за кандидатстване: 20 януари 2010. Заявки се подават в електронен формат на адрес: , а документите на хартиен носител (дисертацията, автореферата и протокола от обсъждането в Специализирания научен съвет трябва да бъдат предадени в катедра „История и теория на културата” за гл. ас. Жана Дамянова.

Проектът на СУ “Св. Климент Охридски” се осъществява с финансовата подкрепа на ОП “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001/07/3.3-02 Подкрепа за развитието на докторанти, специализанти и млади учени.

31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria