Начало / Новини / Обществени науки / Конкурси за Държавния културен институт
Новини
2.2.2010
Конкурси за Държавния културен институт

На основание чл. 10а от Закона за държавния служител и чл. 14 и 15 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители

ДЪРЖАВНИЯТ КУЛТУРЕН ИНСТИТУТ ОБЯВЯВА

КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ

1. На длъжността: Главен експерт „Културни програми”.

Описание на длъжността: Участва в подготовката на проекти от програмата на Държавния културен институт;

 • Подпомага директора и началник отдела в планирането и организирането на дейности в съответствие със стратегическите и оперативните цели на Института по проекти в областта на културната дипломация и утвърждаването на положителния образ на страната;
 • Участва в подготовката на необходимите за дейността на Института материали и документи, осъществява координацията с партньорски организации.
 • Събира и анализира информация за различните видове проекти, редактира електронния сайт на Държавния културен институт, следи за актуалността на публикуваната в него информация.
 • Анализира развитието на процесите в международната културна политика, двустранното и многостранно културно сътрудничество и прави предложения за актуализиране на стратегическите и оперативните цели на Института.
 • Участва в подготовката на медийната политика на Института и работата с граждани.

Области на дейност: координация на програмите и проектите на Института, информационна дейност – поддържане на интернет-сайта, ежедневна комуникация и връзки с партньорите, административна работа. Минимални изисквания за заемане на длъжността: образование: висше – степен “магистър”; професионален опит – минимум 3 години или минимален ранг IV младши;

Допълнителни изисквания: Образователна степен – “магистър” по специалностите : хуманитарно и/или в областта на изкуствата, специалностите „Културология”, „Изкуствознание”, масови комуникации, „Европеистика”.

Допълнителна квалификация: Владеене на чужд език; Компютърна грамотност – MS Windows; ; текстообработващи програми и таблици, умения за работа с бази данни.

Начин за провеждане на конкурса: тест, който ще се проведе на 25 февруари 2010 г. от 10.00 ч. в сградата на Държавния културен институт, ул.”Алфред Нобел” – вход от улица „Ал.Жендов”; провеждане на интервю с кандидати, постигнали оценка минимум “Добър” - 4.00 по 5-степенната скала от писмения изпит. Начална заплата за длъжността – 470 лв.

2. На длъжността: младши експерт „Управление на художествения фонд”.

Описание на длъжността: Участва подготовката на проекти и в реализирането на програмите на Държавния културен институт ;

 • Подпомага директора и началник отдела в планирането и организирането на дейности, в съответствие със стратегическите и оперативните цели на Института, опазването, разширяването и експонирането на Художествения фонд.
 • Работи с граждани за осигуряване на достъпа да експозициите.
 • Участва в подготовката на необходимите за дейността на Института материали и документи за реализирането на проектите, координира дейността с партньорски организации – музеи и галерии, творци, реставратори.
 • Осигурява информацията за каталогизирането на колекцията от Художествения фонд, подготвя материали за публикациите.
 • Подготвя материали и справки за работата по партньорски проекти, експертни съвети и групи, възложени от директора и началник отдела.
 • Набира материали за анализите за развитието на процесите в международната културна политика.

Области на дейност: координация на програмите и проектите на Института, свързани с управлението на Художествения фонд, организация на експозиционната дейност, подготовка на публикации и информационна дейност – подготовка на материали за интернет-сайта, връзки с партньорите, административна работа.

Минимални изисквания за заемане на длъжността: образование висше – степен „бакалавър”;

Допълнителна квалификация: Чужди езици – владеене на един европейски език, умение да се води кореспонденция. Компютърна грамотност – MS Windows; текстообработващи програми и таблици, обработка на изображения, умения за работа с бази данни.

Допълнителни изисквания: Образователна степен „бакалавър” по специалностите : хуманитарно и/или в областта на изкуствата, специалностите „Културология”, „Изкуствознание”, масови комуникации, „Европеистика”, участие в реализацията на проекти в областта на пластичните изкуства; като допълнително предимство - участие в проекти, свързани с описание и каталогизиране на произведения на изкуството.

Начин за провеждане на конкурса: тест, който ще се проведе на 25 февруари 2010 г г. от 10.00 ч. в сградата на Държавния културен институт, ул.”Алфред Нобел” – вход от улица „Ал.Жендов”; провеждане на интервю с кандидати, постигнали оценка минимум “Добър” - 4.00 по 5-степенната скала от писмения изпит. Начална заплата за длъжността – 410 лв.

Списъци на допуснати и не допуснати кандидати до конкурса за двете длъжности ще бъдат изнесени в електронната страница и в сградата на Държавния културен институт. Датата и мястото за провеждане на интервюто с кандидатите ще бъдат обявени допълнително писмено или чрез факс и електронна поща.

Кандидатите за двете длъжности представят следните документи: подробна автобиография и писмено заявление за участие в конкурса - приложение № 2 от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители. Към заявлението кандидатите да приложат: декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност; копие и оригинални документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация; копие и оригинални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (за длъжността „главен експерт”).

Подаването на документите да се извърши лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в Държавния културен институт, София ул. „Алфред Нобел”2, до 18 февруари 2010 г. (всеки работен ден от 9.30 до 16.00 часа). Длъжностна характеристика ще бъде предоставена на всеки кандидат при подаване на документите.

Място за обявяване на списъците и други съобщения във връзка с конкурса - сградата на Държавния културен институт и електронната страница http://sic.mfa.bg.

Телефони за справка: 807 64 30
e-mail

31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria