Начало / Дисертация
Дисертация
Дисертация
Тема на дисертацията Избор на стратегическа позиция на фирмата
Кратко резюме (ключови думи),
описващи дисертационния труд
В дисертационния проект е разработена и предложена методика за избор на стратегическа позиция на фирмата.
Апробацията на методиката за избор на стратегическа позиция на фирмата в “Победа” АД, гр. Бургас позволи да се изведат следните етапи при приложението й:
Първи етап: Определяне на две системи от показатели за оценяване на степента на привлекателност на пазара и на конкурентния статус на фирмата
Втори етап: Ранжиране на показателите, формиращи общата оценка за степен на привлекателност на пазара и за конкурентен статус на фирмата и определяне степента на съгласуваност на експертното мнение
Трети етап: Оценяване на степента на привлекателност на пазара на бисквити за “Победа” АД и на конкурентния статус на фирмата на този пазар
Четвърти етап: Изработване на скала за количествено оценяване на “привлекателността на пазара” и на “конкурентния статус на фирмата”
Пети етап: Рпределяне на текущата позиция на бизнес дейността на фирмата в матрицата “привлекателност на пазара/конкурентен статус на фирмата”
Шести етап: Определяне на алтернативни стратегически позиции
Седми етап: Разработване на примерна програма от действия на фирмата за достигане от текущата до бъдещата стратегическа позиция.
Клучови думи Стратегия, Стратегическо планиране, Стратегическо управление; Модификация на матрицата на GE – матрица “привлекателност на пазара/конкурентен статус на фирмата; Анализ на текущата позиция и избор на стратегическа позиция на фирмата; Програма от действия на фирмата за преход от текущата към бъдещата позиция.
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката

9 юли 2020
за престой на високо научно ниво в рамките на един месец, на докторанти, на млади научни работници и на утвърдени преподаватели и изследователи.
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria