Начало / Дисертация
Дисертация
Дисертация
Тема на дисертацията Биофилми във водно-охладителни, йонообменни и водоснабдителни системи
Кратко резюме (ключови думи),
описващи дисертационния труд
Изучават се състава и особеностите на формиране на микробни биофилми в различни технически водни системи (промишлена водно-охладителна система; система за йонообменно пречистване на питейна вода; водоснабдителна система за питейна вода). Оценява се влиянието на някои фактори на средата (вид на конструктивния материал, скорост на водния поток и др.) върху състава и въздействието на биофилма.
Хронологичен обхват на дисертацията 1994 - 2003
Териториален обхват на дисертацията национален; централна северна България ("Плама- АД, гр.Плевен; ВСЙовковци", В.Търновска област)
Клучови думи биофилм, микробиологично индуцирана корозия, питейна вода, йонообмен, водоснабдителна система
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria