Начало / Дисертация
Дисертация
Дисертация
Тема на дисертацията Проучване , анализ и оценка на съществуващи овцевъдни производствени системи
Кратко резюме (ключови думи),
описващи дисертационния труд
В повечето страни от Централна и Източна Европа вследствие на икономически и политически трансформации овцевъдството се превърна в неефективна производствена дейност, което причини неколкократно намаление броя на овцете. Много програми и мерки на различни правителства в различни страни за предотвратяване постоянното намаление на броят на овцете се оказаха неефективни. Налице са сложни демографски и социални процеси в обществото, които изискват изследване, строг научен анализ и безпристрастна оценка във връзка с бъдещото развитие на овцевъдството.
Овцевъдството играе важна роля в социалния и икономически живот на населението в селските райони. В равнинните и планински райони съществува голямо разнообрази от производствени и стопански системи с овцевъден компонент. За съжаление най-често преобладават скептичните оценки особено за по-малките стада и ферми, в които няма висока степен на механизация на работните процеси. В повечето от производствените системи с овцевъден компонент са застъпени традиционни практики на отглеждане на овцете с ниска степен на енергоемкост и гориво консумираща техника.
До сега няма безпристрастен строг научен анализ на овцевъдните производствени системи от гледна точка на производителност и доходност, ефективност, опазване на агробиоразнообразието и околната среда. Научните изследвания в областа на овцевъдството в България се нуждаят от прилагането на системния холистичен подход.
Системният подход не може да бъде ограничен само до биологичният и технически аспекти на производствените системи. Мениджмънта на системите трябва да бъде разгледан и в различни времеви измерения -сезон, година, човешка генерация и др. От съществено значение е фермера (стопанина) да се разглежда, като централен управленски фактор на системата (Boyazogiou 1990).Той е отговорен за храненето и гледането на овцете, създаване и подържане на пасищата, осигуряване на подслон за животните. Той е доставчик на фураж, вода, ветеринарна помощ и др. Той трябва да се ориентира в специфичните изисквания и условия на пазара, да предвижда климатичните промени. Научните изследвания на съществуващите овцевъдни производствени системи в страната и голямото разнообразие от социално-икономически ситуации в България ще даде възможност да се изработи аналитичен подход, позволяващ едновременно сравнение на различни производствени системи з частните ферми и научни институти.
Разработването на устойчиви производствени стратегии за развитие на овцевъдството в България трябва да бъде предхождано от изследване на съществуващите производствени системи в овцевъдството. Не съществува единствена производствена система, която може да бъде препоръчана, като най-добро решение в настоящия момент за овцевъдството в страните от Централна и Източна Европа, които се намират в период на преход. Подобен род изследвания биха подсказали адекватни управленчески решения на правителствени и не правителствени организации при изработване правилна държавна политика в областта на овцевъдството.
Териториален обхват на дисертацията Мониторингово проучване на територията на Пловдивска област.В проучването са включени 17 селища и 30 ферми.
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria