Начало / Дисертация
Дисертация
Дисертация
Тема на дисертацията Възможности за оптимизиране на гъстотите на култури от бял и черен бор чрез математически модели
Кратко резюме (ключови думи),
описващи дисертационния труд
Целтa на настоящия дисертационен труд e да предложи, приложи и докаже надеждността на нов методологичен подход за контролиране на гъстотата на бялборовите и черноборовите култури у нас за нейното оптимизиране за постигане на различни стопански цели. Обекти на проучването са бялборови и черноборови култури основно в планините на югозападна България върху 24 типа месторастения от А до D по степените на богатство и от 1 до 3 по степените на влажност на почвата, при надморски височини от 275 до 1350m и наклони от 0° до 39°. Теренните изследвания са осъществени чрез 130 временни опитни площи в бялборови култури и 122 опитни площи в черноборови култури, oбхващащи разнообразието от гъстоти, растежни стадии и месторастения, характерни за този вид насаждения. Освен собствените данни за изграждане на моделите са включени и публикувани данни от 468 пробни площи в бялборови култури и 323 пробни площи в черноборови култури. Чрез разработена система от статистически тестове е оценена адекватността на 14 най-вероятни функции за изразяване на връзката средна–доминираща височина за бялборови и черноборови култури. Установено е, че линейният модел отразява най-адекватно зависимостта и за двата дървесни вида в диапазона от 3 до 28m. Изработени, подложени на проверка и доказани са модели на Диаграми за контролиране на гъстотата (ДКГ) за бялборови и черноборови култури в тяхната графична и функционална форма. Чрез тях е характеризирана пространствено-времевата динамика на основните таксационни показатели (гъстота, запас, доминираща височина, среден диаметър) на бялборовите и черноборовите култури за растежни стадии от 4 до 28 m доминантно-височинен клас (от 5 до 120г.), с траектории на естественото изреждане за 23 варианта на начална гъстота. Методически е изведено и предложено обособяване на 3 групи от начални гъстоти на бялборовите и черноборовите култури в диапазона от 400 до 40000/ha с различен препоръчителен режим на стопанисване: непрепоръчителни за залесяване; за стопанисване без извеждане на отгледни сечи; за стопанисване с извеждането на поне една отгледна сеч. Изведени са оптималните начални гъстоти за бялборовите и черноборовите култури за достигане на максимален запас и за добив на едра строителна дървесина при висок турнус в условията на естествено изреждане. Установено е, че гъстоти по-големи от 8300 фиданки на хектар не са препоръчителни за залесяване при създаване на култури от бял бор, а гъстоти по-големи от 10000 фиданки на хектар не са препоръчителни за създаване на черноборови култури. Режимите на стопанисване при главно ползване на зряла възраст могат да бъдат сведени до два основни режима: чрез самоизреждане – при растежен простор по-голям от 2200/ha за белия бор и 3300/ha за черния бор; чрез извеждане на една отгледна сеч в периода около средната точка на прираста по запас във времето, оценена за съответната начална гъстота.
Хронологичен обхват на дисертацията (период на разработване на дисертацията: 2002 - 2007г.; възраст на изследваните борови култури: 5-100г.)
Териториален обхват на дисертацията Основно в планините на Югозападна България: Краище, Рила, Витоша, Голо Бърдо,Лозенска планина, Вискяр, Люлин,Плана, Пирин,западна Ст. планина,както и в Същинска Средна гора,източна Ст. планина, централни и източни Родопи.
PDF формат на документа
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria