Начало / Дисертация
Дисертация
Дисертация
Тема на дисертацията Херпетофауната в опожарени райони от Източни Родопи и Сакар: Темпове на развитие
Кратко резюме (ключови думи),
описващи дисертационния труд
Пожарите са един от основните абиотични фактори, които влияят пагубно върху цялостното биоразнообразие, изразяващо се в пряко и непряко унищожаване на видове и местообитания. Тяхното въздействие през последните години е особено засилено поради повишаването на умишлените палежи на горите и високите загуби на биоразнообразие в тези райони. Бавно подвижната наземна гръбначна фауна, в това число и представителите на двата класа Земноводни (Amphibia) и Влечуги (Reptilia), претърпяват пряко отрицателно въздействие вследствие от пожарите, поради което могат да бъдат разгледани като индикатори. Наред с това голям брой от видовете земноводни и влечуги, срещащи се на територията на България, са с неблагоприятен национален и международен природозащитен статус. В България липсва научна информация (данните са оскъдни и за цяла Европа) за въздействието на пожарите върху популациите от земноводни и влечуги, както и тяхното възстановяване. Това възпрепятства планирането на целенасочени и ефективни действия за тяхното възстановяване.
Териториален обхват на дисертацията Района на Източни Родопи и Сакар Планина
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria