Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Светла Георгиева Ангелова
Научен ръководител ст.н.с. д-р Елена Иванова Георгиева
Информация за връзка svetla_georgieva@abv.bg
Висше училище/научен институт Българска академия на науките
Факултет/Катедра Институт по генетика, Секция по Молекулярна генетика
Научна област Естествени науки
Научна специалност Биология
Научни интереси Онкогенетика; Генетични и епигенетични механизми на канцерогенезата; Туморно супресорни гени; Прото-онкогени
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Библиография на публикациите на докторанта

1. Bozhanov SS, Krasteva ME, Angelova SG, Bozhimirov SD, Georgieva EI (2007) PCR-SSCP pattern alone is highly predictive of а specific mutation within а DNA sequence. Compt Rend Acad Bulg Sci 60:1323-1328. (IF 0.106)

2. Angelova SG., Markov TsL.,Georgieva EI, (2008) Frequency and spectrum of ATM mutations in Bulgarian breast cancer patients. Compt Rend Acad Bulg Sci. 61:1583-1592. (IF 0.106)

3. Bozhanov S*, Angelova S*, Krasteva M, Markov Ts, Christova S, Gavrilov I, Georgieva E (2010) Alterations in p53, BRCA1, ATM, PIK3CA and HER2 genes and their effect in modifying clinicopathological characteristics and overall survival of Bulgarian patients with breast cancer JCRCO 136 (11): 1657-1669. (IF 2.46) (*Stefan S. Bozhanov and Svetla G. Angelova have contributed equallyto this work)

4. Angelova S., S. Bozhanov, I. Gavrilov, M. Nacheva, E. Georgieva (2003) “Clinical-pathological research of the influence of mutations in tumor suppressor gene p53” Journal of International Scientific Research Publications, Vol. 4, Book 1, TECHNOMAT & INFOTEL, p. 162-171.

5. Angelova S., М. Krasteva, S. Bozhanov, Ts. Markov, I. Nikolov, M. Nacheva, I. Gavrilov and Е. Georgieva, (2005). “Molecular genetic investigations in familial breast cancer”. National Conference: “Breast Cancer – Modern Surgical Treatment”, 20-22 April, Pleven, p.55-59. Oral presentation.

6. Gavrilov I., Е. Georgieva, M. Nacheva, S. Angelova, М. Krasteva, S. Bozhanov and D. Tzingilev (2005). “Model for genetic consultation in familial breast cancer”. National Conference: “Breast Cancer – Modern Surgical Treatment”, 20-22 April, Pleven, p.60-66. Oral presentation

Шифър на научната специалност 010606
Форма на докторантурата Свободна
Дата на зачисляване 1.9.2010
Дата на отчисляване 1.9.2012
Докторански трудове
Тема на дисертацията Генетични изменения в туморно супресорните гени АТМ и CHEK2 при БЪЛГАРСКИ пациенти с рак на млечната жлеза
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria