Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Деян Желев Лазаров
Професионален опит

• Дати: от 10.2002 г. и продължава
Име и адрес на работодателя: Бургаски Свободен Университет , Бургас 8000, ул.”Александровска”101 
Заемана длъжност: Щатен старши асистент по “Статистика и демография” 
Основни дейности и отговорности: Провеждане на семинарни занятия по дисциплините “Статистика “

• Дати: от 10.1999 г. 10.2002 
Име и адрес на работодателя: Бургаски Свободен Университет , Бургас 8000, ул.”Александровска”101 
Заемана длъжност: Щатен асистент по “Статистика и демография” 
Основни дейности и отговорности: Провеждане на семинарни занятия по дисциплините “Статистика I” и “Статистика II”

• Дати: от 09.1997 г. до 10. 1999 г. 
Име и адрес на работодателя: Бургаски Свободен Университет , Бургас 8000, ул.”Александровска”101 
Заемана длъжност: Хоноруван асистент по “Статистика и демография” 
Основни дейности и отговорности: Провеждане на семинарни занятия по дисциплината “Статистика”

• Дати: от 1995 г. до 1996 г. 
Име и адрес на работодателя: Национален Статистически Институт, София 1000, ул. “6 Септември”8 
Заемана длъжност: Специалист

Научен ръководител доц. д-р Стоян Петров Цветков
Информация за връзка Бургас, к-с'Меден Рудник', бл.414, вх.7, ет.5, пк.13
тел: 098 439 331, тел/факс: 056 555 196
e-mail: deyan_lazarov@bfu.bg deyan_lazarov@hotmail.com
Висше училище/научен институт Университет за национално и световно стопанство
Факултет/Катедра Статистика и иконометрия
Други дисциплини с които е свързана дисертацията УПРАВЛЕНИЕ, МАТЕМАТИЧЕСКА СТАТИСТИКА, МАРКЕТИНГ, СОЦИОЛОГИЯ, ПСИХОЛОГИЯ.
Работни езици на докторанта Български, Английски
Научна област Обществени науки
Научна специалност Икономика, организация и управление
Научни интереси ПРИЛОЖНА СТАТИСТИКА, СТАТИСТИКА И ДЕМОГРАФИЯ; анализ на липсващи данни, методология на статистически изследвания, невронни мрежи, генетик
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Библиография на публикациите на докторанта ПУБЛИКАЦИИ:
1. “Logit-моделът и хипотезата за рационални очаквания”, съавтор с гл.ас.др. Петя Иванова, сп. Икономическа мисъл бр.3, 2001, препечатана в сп. Статистика бр.5, 2001.
2. “Рационални очаквания: оценка и приложение” сп. Статистика, бр.6/2002.
3. “Използване на невронните модели при оценка достоверността на информацията, получена от анкетни изследвания”, съавтор със ст.ас. Атанас Луизов, Международна научно-практическа конференция “Предизвикателствата на информационното общество пред сатистиката и математиката – век ХХІ”, Свищов, 16-18.окт.2003г.
4. “Избор на променливи за сегментация на пазара: приложение на генетик алгоритъм и RBF невронни мрежи”, съавтор с ст. ас. Атанас Луизов, Международна научна конференция “Управленски и маркетингови аспекти на развитието на балканските страни” , София, 29,30.окт.2003 г.
НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ:
1. “Доверие на студентите в университетската институция”, БСУ 2003 г. – ръководител на проекта
2. “Мотивация и когнитивна структура на студентите п отношение на висшето образование: приложение на МЕС анализ”, БСУ 2003 г.-изследовател в екипа
3. Изследване “Употреба на наркотици в България: характеристики и рисково поведение”, фондация “Инициатива за здраве”, 2003 г. – изследовател в екипа
4. “Доверие на студентите в университетската институция”, БСУ 2002 г. – ръководител на проекта
5. “Удовлетвореност на студентите от обучението по Статистика”, БСУ 2001г. – ръководител на проекта
Шифър на научната специалност 050206
Форма на докторантурата Редовна
Дата на зачисляване 19.5.2003
Дата на отчисляване 19.5.2006
Докторански трудове
Тема на дисертацията Теоретико-методологически проблеми при оценка на липсващи статистически данни
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката

9 юли 2020
за престой на високо научно ниво в рамките на един месец, на докторанти, на млади научни работници и на утвърдени преподаватели и изследователи.
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria