Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Галина Георгиева Куртева-Пулева
Научен ръководител доц. д-р Милчо Мирчев
Информация за връзка Бургаски Свободен Университет
гр. Бургас, ул. “Александровска” 101
056/813890, вътр. 357
e-mail: galiap@abv.bg
Висше училище/научен институт Университет за национално и световно стопанство
Факултет/Катедра Факултет - Управление и информатика, катедра - Управление
Други дисциплини с които е свързана дисертацията Микроикономика, Стратегическо планиране, Маркетинг, Статистика
Работни езици на докторанта Български език, Руски език, Английски език
Научна област Обществени науки
Научна специалност Икономика, организация и управление
Научни интереси Социално управление, Стратегическо управление на фирмата, Бюджетиране и контролинг във фирмата
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Библиография на публикациите на докторанта 1. Пулева Г. , “Стратегии в бизнеса”, сп. “Икономика”, бр. 2, 1995г.
2. Пулева Г. , “Реализация на стратегиите”, сп. “Икономика”, бр.3, 1995г.
3. Пулева Г. , “Оценка на бизнес стратегия”, сп. “Алтернативи”, бр. 21/22, 1999г.
4. Пулева Г. , “Съображения при разработване на успешна предприемаческа стратегия”, Годишник БСУ, 1999г.
5. Пулева Г. , “ Предпоставки за стратегическо планиране”, Сборник доклади от НК “21 век и предизвикателствата на мениджмънта”, УИ Варна, 1999г.
6. Пулева Г. , Оценяване на стратегическа позиция на фирмата”, сп. “Банки, инвестиции, пазари”, бр.6/2000г.
7. Пулева Г. , “Приложение на матрицата “Текущ конкурентен статус/текуща атрактивност” при избор на конкурентна позиция на фирмата”, Сборник доклади от международна научна конференция на УНСС “Управленски и маркетингови аспекти на икономическото развитие на балканските страни”, Равда, 11-14 септември, 2002г.
8. Пулева Г. , “Алтернативен подход към оценяване привлекателността на дадена стратегическа бизнес зона на фирмата”, Сборник доклади от международна научна конференция на Лесотехническия университет – София “Управление и устойчиво развитие”, 2003г.
9. Пулева Г. , “Стратегическото управление като подход за избор и реализация на стратегическата позиция на фирмата” – Сборник доклади от НК на БСУ “Съвременни подходи при управлението на икономически структури”, Пампорово, 2003г.
10. Пулева Г. , “Методика за избор на стратегическа позиция на фирмата”, НК на УНСС “Съвременни управленски практики”, Равда, 2003г.
11. Пулева Г. , И. Кунева, “Управление на промяната, свързана с проблемите на системната динамика в организацията, изграждаща система за управление на качеството съгласно изискванията на стандартите от фамилия ISO 9000” – Сборник доклади от 14 ННПК с международно участие “ Качество за по-добър живот 2003г.” София, 2003г.
Шифър на научната специалност 050220
Форма на докторантурата Свободна
Дата на зачисляване 12.1.2004
Дата на отчисляване 12.1.2004
Докторански трудове
Тема на дисертацията Избор на стратегическа позиция на фирмата
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката

9 юли 2020
за престой на високо научно ниво в рамките на един месец, на докторанти, на млади научни работници и на утвърдени преподаватели и изследователи.
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria