Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Веселина Георгиева Иванова
Научен ръководител доц. Танка Ангелова, д.п.н.
Методология на изследването Провежда се педагогически експеримент. Участници в експеримента са студенти по медицина. Целта е да се оптимизира двигателната активност и самоусъвършенстването на личността чрез изграждане на ценностни ориентации и осмисляне ролята на физическата култура и спорта за здравословен начин на живот. Прилагат се и методите наблюдение, анкета, беседа, експертна оценка, статистически методи. Използват се специфични критерии и показатели за разкриване особеностите, динамиката, закономерностите в процесите за формиране на ценностните ориентации и активността в областта на физическата култура на студентите.
Информация за връзка гр. Стара Загора-6010, ул. "Армейска" №11.
сл тел.: 042 2819 253, GSM: 098792751
e-mail: v_chipeva@mf.uni-sz.bg
Висше училище/научен институт Тракийски университет, гр. Стара Загора
Факултет/Катедра Педагогически факултет, катедра Предучилищна и начална училищна педагогика
Други дисциплини с които е свързана дисертацията обща педагогика, психология, физиология, биохимия, медицина, социология, хигиена, екология, статистика
Научна област Обществени науки
Научна специалност Педагогика
Научни интереси Теория и методика на физическото възпитание; Организация на спорта; Внедряване на ефективни системи за физическа подготовка.
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Библиография на публикациите на докторанта 1. Нов поглед към обучението във ВУЗ. (2001). В Сб.: Юбилейна научна конференция с международно участие "40 години СУБ - Стара Загора", Стара Загора.
2. Актуализиране на педагогическите взаимодействия при занимания с физически упражнения. (2001). В съавторство. В Сб.: Научна конференция с международно участие "Физическото възпитание и спорта в образователната система", Благоевград.
3. Мотивация на студентите за здравословен живот и спорт. (2002). В Сб.: Кръгла маса с международно участие под патронажа на министъра на здравеопазването д-р И. Семерджиев "Една година здравноосигурителна система в Република България - перспективи и предизвикателства", проведена на 24-25.05.2001, Медицински факултет, Тракийски университет, Стара Загора.
4. Оптимизиране физическото възпитание и спорта на студенти. (2002) В Сб.: Научна конференция с международно участие "Стара Загора '2002", Стара Загора.
5. Шейпинг - система за моделиране на стройна и здрава фигура. (2002) В Сб.: "Педагогически форум - 2002", ДИПКУ, Стара Загора.
6. Шейпинг система за здраве и красота. (2002). Стара Загора, книга, 68.
7. Physical education and sport for ecology directed development of man, (Физическото възпитание и спортът за екологичноориентирано развитие на човека). (2003). В съавторство. TJS, Тракийски университет, Стара Загора.
8. Идентификация и интеграция на студентите при физическо възпитание и спорт. (2003). В съавторство. В Сб.: Първа балканска научна конференция "Образованието - глобална идентичност и културно разнообразие", Стара Загора.
9. Модел за физическа подготовка и самоподготовка на студенти. (2003). В Сб.: Научна конференция с международно участие "Стара Загора '2003", Стара Загора.
Шифър на научната специалност 050705
Форма на докторантурата Задочна
Дата на зачисляване 14.2.2001
Дата на отчисляване 14.2.2005
Докторански трудове
Тема на дисертацията Парадигма за ценностни ориентации на студентите към физическа култура.
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria