Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Ирина Павлова Радева
Професионален опит Богат опит за работа с хора в резултат на дългогодишна практика в двете водещи организации в България в областта на обучението чрез преживяване:
• "Едюко-училище за приключения"- технически и soft skills отговорен инструктор - от 1996г. с участие в над 60 курса: с деца в неравностойно социално положение от SOS-детски селища, както и с други домове за сираци; с деца в риск (вкл. българо- холандска дългосрочна програма за обучение на младежи с противообществени прояви); в открити курсове за ученици и за студенти; 1997г.- участие в едномесечен инструкторски курс в Едюко-Колорадо; 1998г.- обучавам инструктори за работа в организацията.
• "Аутуард Баунд"- инструктор от 1997г.; участие в курсове с турски роми от Столипиново; с деца от ДОВДЛРГ; с възпитателите от "Вяра, Надежда, Любов"; с деца от Англо- Американското училище в София; team-training, team-spirit и tem-building курсове с корпоративни клиенти;
• Член на борда на младежката организация "AEGEE" 2001-2002г.

Проекти и конференции:
- "The Self-Identification of the Bulgarian Ethnic Minority in Romania and the Romanian Ethnic Minority ("Vlasi") in Bulgaria in the context of Euro-integration"-участие в екипа от студенти по Социология от СУ "Св.Кл.Охридски", самостоятелно подготвил и реализирал академично социологическо изследване, финансирано от HESP "Open Society" за периода март'2002 - февруари'2003г.. Проектът е осъществен съвместно със студентски екип социолози от университета в Букурещ, Румъния, с консултант доц.д.сн. Майя Грекова и с подкрепата на катедра Социология към СУ. Проектът приключва с публично представяне на резултатите от проведеното изследване и фото изложба, осъществени на 15.02.2003 в зала 2 на СУ "Кл.Охридски", както и със съставянето на сборник с представените на конференцията тестове.
- "Социално подпомагане- преразпределение на ролите" (академично национално социологическо изследване на Института за Социална Политика и Социална Работа, гр.София с координатор Мила Маринова), ноември'2001
- "Социална интеграция на хората с увреждания" (академично социологическо изследване на катедра Социология при СУ "Св. Кл. Охридски" с координатор доц. Петя Кабакчиева), 2001-2002г.
- "Интеграция на младите роми"(академично социологическо изследване в Смолян и Пловдив към СУ "Св.КЛ.Охридски", катедра Социология с координатор доц. Майя Грекова), февруари-юли'2001г.
- "Затруднения на децата от етническите малцинства в началното училище" (академично социологическо изследване в Шумен и Сливен към СУ "Св.КЛ.Охридски", Философски факултет с координатор доц. Пламен Макариев), април-май'2001г.
- участие в семинар на Фондация Джендър- проект "Повече Жени в Парламента" като оценител (на семинара и на тренерите) към политологичен център, април'2001г.
- участие в проект и конференция в Тимишоара, Румъния на тема: "Picture Diversity- the Multicultural Relations in Banat", май'2001
Информация за връзка 0887224931, iri_radeva@abv.bg
Висше училище/научен институт СУ "Св.Кл.Охридски"
Факултет/Катедра Философски Факултет, Социология
Други дисциплини с които е свързана дисертацията психология, културология, антропология
Работни езици на докторанта английски, руски, немски
Научна област Обществени науки
Научна специалност Социология и политически науки
Научни интереси стратегии за социализация, формиране на модели зауспех, социология на личността, социология на социалните общности
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Шифър на научната специалност 0510
Форма на докторантурата Редовна
Дата на зачисляване 2.7.2003
Дата на отчисляване 2.7.2006
Докторански трудове
Тема на дисертацията Стратегии за социализация на децата в неравностойно положение в България след 1989 г.
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria