Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Бранимира Христова Лекова
Професионален опит френска филология в СУ " Св. К л. Охридски"/197 5 г./;
учител във Френска езикова гимназия "Р. Ролан"- Ст. Загора /1975-1980 г./;
преподавател по методика на обучението по френски език в ИПКУ- Ст. Загора от 1980г.; ст.
преподавател/1986 г./; гл. асистент/1994 г./
Научен ръководител доц. д-р Мария Асенова Петрова, СУ Св. Кл. Охридски
Информация за връзка ул."0тец Паисий" 92 , ап.27 Ст. Загора 6000
e-mail: blekova@hotmail.com
Висше училище/научен институт Тракийски университет- Ст.Загора
Факултет/Катедра Педагогически факултет, Катедра - Педагогика на обучението по хуманитарни и природонаучни дисциплини
Други дисциплини с които е свързана дисертацията педагогическа психология, психология на човешкото развитие, психолингвистика, лингвистика, методика на ронноезиковото обучение
Работни езици на докторанта френски език, английски език, руски език
Научна област Обществени науки
Научна специалност Педагогика
Научни интереси педагогика и методика на обучението по фрренски език, лингвистика, психо-лингвистика, лингвистика на текста
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Библиография на публикациите на докторанта 1. Лекова, Бр. Играта при факултативното обучение по френски език в I - Р/ клас, ИПКУ, Стара Загора, 1990, 56 с.
2. Lekova. Br. L'enseignement précoce du français et la formation continue-Fréquences francophones N.3-4, 1998, p.5-6.
3. Лекова, Бр.Играта като средство за активизиране речевата дейност на учениците при факултативното обучение по френски език в 1 -Г/ клас на ЕСПУ, В : сб. от Научна конференция на тема" Приносът на съюзните членове и развитието на фундаменталните и приложни науки", Стара Загора, 1988,с. 95.
4. Лекова, Бр. Идея за програма за ранно чуждоезиково обучение/френски език/ в предучилищна степен. В: сб. "Учебните програми и учебниците в СОУ в контекста на образователните стратегии" от Национална конференция с международно участие, ИПКУ, Ст. Загора, 28-30 юни 1995, с. 28-33.
5. Lekova,Br., Anguelova, T. Initionaune langue étrangère par les jeux moteurs. In : Quels objectifs pédagogiques pour 1 'éducation préscolaire 0-7 ans ?, Paris, EECERA, INRP, 1995, p. 206.
6. Лекова, Бр. Използване на броилките като средство за пораждане на интерес към френски език у децата от предучилищна възраст. В: сб. "Съвременни тенденции в развитието на фундаменталните и приложни науки" от VII Национална конференция, Ст. Загора, ИПКУ, 1-2 юни 1996 г., том П, с. 422-426.
7. Lekova, Br. Anguelova, T. A model of early childhood foreign language education through playing games. Urbana, University of Illinois, juin, 1996.
8. Лекова, Бр. Модел за систематизиране на дидактически материал за ранно чуждоезиково обучение в предучилищна възраст. В; сб. "Съвременни образователни и социалнопедагогически реалности « от Юбилейна научна сесия «160 години от рождението на Анастасия Тошева », Ст. Загора, 26 юни 1997,с.96-98.
9. Лекова, Бр. А. Дончева. Приложение на Интернет при ранното обучение по чужд език в началната степен. Сборник. Филиал на Технически университет, Сливен,1997.
10. Лекова, Бр. Съвременни тенденции в ранното чуждоезиково обучение. В: сб. от Юбилейна научна сесия «40 години ИПКУ », ИПКУ, Ст. Загора, 10-11 юни 1999,част7,с. 16-19.
11. Лекова, Бр. и др. Играта - модел за интеркултурно взаимодействие в езиковото обучение. В: Играта-забравеният образ на детството. Варна, ДИПКУ, 2001, с. 187-189.
12. Lekova, Br. At all. Intercultural relationships in language education for young learners through games, 24-25 May 2002 IV International Conference of Education, Greece. Athens Institute for Education and Research.
13. Лекова, Бр.и др. Интеркултурната комуникация и нейната проекция чрез игрови дейности при ранното обучение по френски език в предучилищна възраст. В: "Игра, езиково обучение, интеркултурни взаимодействия в детската градина, Ст. Загора, 2003, с. 14-31.
14. Лекова, Бр. Психо-лингвистични аспекти на ранното чуждоезиково обучение. В: сб. “Образованието-глобална идентичност и културно разнообразие” от Първа Балканска конференция, ПФ, ТрУ, Ст. Загора, 27-29 юни 2003, т. З, с. 79-86.
Шифър на научната специалност 050703
Форма на докторантурата Свободна
Дата на зачисляване 25.11.2002
Дата на отчисляване 25.11.2006
Докторански трудове
Тема на дисертацията Лингводидактически модел за чуждоезиково обучение на деца от предучилищна възраст
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria