Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Румен Бинев
Професионален опит 8,5 години асистент
Научен ръководител проф. дмн Йордан Николов
Методология на изследването клинични и параклинични изследвания
Информация за връзка сл. тел. 042-2801-2658; дом. 042-86 86 13;048852163
Висше училище/научен институт Тракийски университет - Стара Загора
Факултет/Катедра Ветеринарномедицински факултет, Катедра - Вътрешни болести
Други дисциплини с които е свързана дисертацията пропедевтика на вътрешни болести, патофизиология, патоморфология, екология, биохимия
Работни езици на докторанта английски, руски, немски
Научна област Селскостопански науки
Научна специалност Ветеринарна медицина
Научни интереси вътрешни болести, токсикология, отравяния с пестициди, неврология
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Библиография на публикациите на докторанта 1. Сандев, Н., Р. Бинев, И. Зарков, Л. Кацарова и В. Хвърчилков. Проучвания на някои хематологични и биохимични показатели при левкоза по говедата. Известия на СУБ -Русе, №2,28-31, 1999.
2. Бинев, Р. Клинични и хематологични проучвания на препарата Суми 8 2 ВП при кокошки. Сборник на докладите от Научната конференция "Постижения в областта на аграрните и обществените науки", СУБ - Ст. Загора, 1, 169-174, 2000.
3. Събев, С., П. Петков и Р. Бинев. Клинично изследване на препарата Диазепаник- 6 (Диазепам). Сборник на докладите от Научната конференция "Постижения в областта на аграрните и обществените науки", СУБ - Ст. Загора, 1, 175-179, 2000.
4. Бинев, Р. Клинико-експериментални проучвания върху акутното отравяне с триазоловия фунгицид diniconazole при птици. I. Клинични и параклинични изследвания. Ветеринарна медицина, VI, № 1, 44-48, 2000.
5. Бинев, Р. Клинико-експериментални проучвания върху акутното отравяне с триазоловия фунгицид diniconazole при птици. П. Биохимични изследвания. Ветеринарна медицина, VI, № 1, 49-52, 2000.
6. Бинев, Р. Клинични и хематологични проучвания на акутното отравяне с триазоловия фунгицид Байтан (triadimenol) при кокошки. Сборник на докладите от Третата Научно-техническа конференция с международно участие "Екология и здраве 2000", СУБ-Пловдив, 131-134, 2000.
7. Илиев, T., Н. Сандев, Ж. Жеков, Т. Димитров, С. Бойчева, Г. Михайлова и R Бинев. Проучвания върху състава и свойствата на млякото от крави с ензоотична левкоза в различни стадии на инфекцията. I. Млечна продуктивност, състав и свойства на млякото. Животновъдни науки, 3-4, 106-108, 2001.
8. Сандев, Н., Т. Илиев, Ж. Жеков, Т. Димитров, Г. Михайлова, С. Бойчева и Р. Бинев. Проучвания върху състава и свойствата на млякото от крави с ензоотична левкоза в различни стадии на инфекцията. П. Мастнокиселинен и аминокиселинен състав на млякото. Животновъдни науки, 3-4, 109-111, 2001
9. Бинев, Р. Проучвания върху белтъчния профил на зайци след акутно отравяне с триазоловия фунгицид Sumi 8 2WP (diniconazole). Сборник на докладите от Юбилейната Научна конференция с международно участие "40 години СУБ - Ст. Загора", т. П, 92-96, 2001,
10. Бинев, Р. Проучвания върху етиологията и клиничните признаци на отравянето с Бучиниш (Conium maculatum) при селскостопанските животни. Сборник на докладите от Юбилейната Научна конференция с международно участие "40 години СУБ - Ст. Загора", т. П, 97-101, 2001.
11- Binev, R. Clinical and experimental studies on acute intoxication with the triazole fungicide Diniconazole (Sumi 8 2WP) in rabbits. I. Clinical and haematological studies. Bulgarian Journal of Veterinary Medicine, 4, №r 2, 103-104, 2001.
12. Binev, R., L, Lazarov and A. Rusinov. Clinical and haematological studies upon the effects of XK in rabbits. 3 International and 211 Bulgarian-German simposia of clinical pharmacology and therapevtics, Sofia, 88, P 42, 2001
13. Бинев, P.. Д. Канъков и К. Стоянчев. Влияние на акутното отравяне с триазоловия фунгицид Байтан (triadimenol) върху някои биохимични показатели в кръвта на кокошки. Сборник на докладите от V-та Национална Научно-практическа конференция с международно участие "Екологични проблеми на земеделието", Агроеко 2001. Н.тр. Аграрен Университет-Пловдив т. XLVI, кн. ls 309-312, 2001.
14. Петков, П., Й. Николов и Р. Бинев. Създаване и развитие на катедра Вътрешни незаразни и болести. Сборник на докладите от III-ти симпозиум по история на ветеринарната медицина с международно участие, Ст. Загора 18-19.10. 2001, 433-438, 2003.
15. Николов, И., П. Петков и Р. Бинев. Историческо развитие на дисциплината "Клинична ветеринарномедицинска токсикология". Сборник на докладите от III-ти симпозиум по история на ветеринарната медицина с международно участие, Ст. Загора 18-19.10. 20015 439-442, 2003.
16. Binev« R. Clinical and experimental studies on acute intoxication with the triazole fungicide Diniconazole (Sumi 8 2WP) in rabbits. ÏÏ. Biochemical studies. Bulgarian Journal of Veterinary Medicine, 5, №> 3, 179-188, 2002.
17. Binev, R. Clinical and experimental studies on acute intoxication with the triazole fungicide Diniconazole (Sumi 8 2WP) in rabbits. Ш. Studies upon activity some enzymes. Bulgarian Journal of Veterinary Medicine, 5, № 4,253-259, 2002.
18. Бинев, Р. Влияние на акутното отравяне с триазоловия фунгицид Triadimenol върху клиничните показатели при зайци. Сборник на докладите от Научна конференция с международно участие "Стара Загора", 2002, т.З, 99-102, 2002
19. Binev, R., P. Petkov and A. Rusenov. A case of intoxication with anticoagulant rodenticide bromadiolone in a dog. Bulgarian Journal of Veterinary Medicine, 6; № 1, 47-54, 2003.
20. Бинев, P., Л. Лазаров, А. Русенов. Влияние на Xylazme-Ketamine върху някои клинични и параклинични показатели при зайци. Юбилейна научна конференция с международно участие "20 години ВМИ-МФ, Ст, Загора", Том П, Клинична медицина, 65-69, Ст. Загора, 2002..
21. Бинев, P., И. Николов, К. Стоянчев и И. Вълчев. Проучвания върху клиничните признаци при експерименталната акутна интоксикация с триазоловия фунгацид triticonazole при свине. Юбилейна научна конференция с международно участие "80 години Ветеринарномедицински факултет и Висше ветеринарномедицинско образование в България, Ст. Загора, 2003..
22. Сандев, Н., М. Колева, Р. Бинев и Т. Илиев, Влияние на вируса на ензоотичната левкоза по говедата върху млечната продуктивност и разпространението на субклиничните мастити при крави в различен стадий на инфекцията. Юбилейна научна конференция с международно участие "80 години Ветеринарномедицински факултет и Висше ветеринарномедицинско образование в България, Ст. Загора, 2003..
23. Бинев, Р.« Р. Симеонов и Р. Тодоров, Морфологични изследвания върху свине след експериментална акутна интоксикация с триазоловия фунгицид triticonazole. Юбилейна научна конференция с международно участие "80 години Ветеринарномедицински факултет и Висше ветеринарномедицинско образование в България, Ст. Загора, 2003..
24. Бинев, P., Проучвания върху параклиничните показатели при акутното отравяне с триазоловия фунгицид triadimenol при зайци. Юбилейна научна конференция с международно участие "80 години Ветеринарномедицински факултет и Висше ветеринарномедицинско образование в България, Ст. Загора, 2003..
25. Николов, И., К. Сивкова, Р. Бинев, К. Стоянчев, А. Русенов и Ц. Христов, Влияние на акутната карбамидна интоксикация върху някои параклинични промени в търбуховото съдържание при овце. Юбилейна научна конференция с международно участие "80 години Ветеринарномедицински факултет и Висше ветеринарномедицинско образование в България, Ст. Загора, 2003..
26. Бинев, P., Влияние на акутната интоксикация с триазоловия фунгицид triticonazole върху левкоцитния профил при свине. Юбилейна научна конференция с международно участие СУБ, Ст. Загора, 2003.
Шифър на научната специалност 040306
Форма на докторантурата Свободна
Дата на зачисляване 9.7.2003
Дата на отчисляване 9.7.2006
Докторански трудове
Тема на дисертацията Клинико-експериментални проучвания при акутната и хронична интоксикация с някои триазолови фунгициди при свине, птици и зайци
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката

9 юли 2020
за престой на високо научно ниво в рамките на един месец, на докторанти, на млади научни работници и на утвърдени преподаватели и изследователи.
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria