Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Александър Христов
Научен ръководител проф. д-р Христо Кафтанджиев
Информация за връзка тел. 9375796; 0899803126 e-mail: al.christov@abv.bg
Висше училище/научен институт Софийски университет
Факултет/Катедра ФЖМК, катедра Връзки с обществеността
Други дисциплини с които е свързана дисертацията масова комуникация, маркетинг, ПР, социална психология,
Работни езици на докторанта английски, руски
Научна област Обществени науки
Научна специалност Социология и политически науки
Научни интереси реклама, ПР, интегрирани маркетингови комуникации, маркетинг
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Библиография на публикациите на докторанта 1. Христов, Ал. (2005) Медии и медиен конструктивизъм: изграждане на образа на комунистическия герой. В: Електронен сборник Култура и критика. Т. ІV. Идеологията: начин на употреба”; Съставители Вачева, А., Й. Ефтимов, Г. Чобанов; Варна; URL: http://www.liternet.bg/publish4/avacheva/kritika4/content.htm
2. Христов, Ал. (2004) Шумът в рекламната комуникация – теоретични основи и базисни допускания. В: Годишник на Софийския университет “Св. Климент Охридски”; Факултет по журналистика и масови комуникации; том 10, 2003; с. 137 – 147
3. Христов, Ал. (2004) Интеграционни процеси и влияния на европейски културни модели върху българската реклама. В: Сборник “Европейска интеграция и интеркултурна комуникация”; Съставители Златева, М., Т. Петев, О. Спасов; София; ФЖМК; с. 193 – 206
4. Христов, Ал. (2004) Привличащата сила на хумора и секса в рекламата. В: Сборник “Пъблик рилейшънс в пъзела на интегрираните комуникации”; Съставители Стоицова, Т., В. Михайлов, Ал. Ангелов, Р. Маринов; София, НБУ; с. 67 – 78
5. Христов, Ал. (2002) Кризи в ефективността на корпоративните интегрирани маркетингови комуникации. В: Сборник “Комуникация в кризисни ситуации”; Съставители Петев, Т., М. Златева; София; ФЖМК; с. 113 – 124
6. Христов, Ал. (под печат) Рекламата като вълшебна приказка: митологичност и аналогия в наративните модели. В: Годишник на Софийския университет “Св. Климент Охридски”; Факултет по журналистика и масови комуникации; том 11.
Шифър на научната специалност 050410
Форма на докторантурата Редовна
Дата на зачисляване 1.2.2004
Дата на отчисляване 1.2.2007
Докторански трудове
Тема на дисертацията Шумът в комуникационния процес: особености на негативните въздействия на рекламата
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria