Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Маргарита Илиева Георгиева
Професионален опит инженер в Секция "Горска ентомология и фитопатология"
Научен ръководител ст. н.с. Iст., дсн Боян Роснев
Методология на изследването Изследванията ще се проведат върху създадени култури от дугласка, засегнати в различна степен от заболявания. Ще се определи видовия състав на причинителите, някои биоекологични особености и ще се експериментират методи за ограничаване на повредите.
Информация за връзка Институт за гората - БАН, бул. "Кл. Охридски" № 132, тел. 9620442
e-mail: mimig74@yahoo.com
Висше училище/научен институт Институт за гората - БАН
Факултет/Катедра Секция "Горска ентомология и фитопатология"
Други дисциплини с които е свързана дисертацията Дендрология, Лесовъдство, Биологическа защита
Работни езици на докторанта английски, руски
Научна област Селскостопански науки
Научна специалност Горско стопанство
Научни интереси Болести по горскодървесната растителност
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Шифър на научната специалност 040406
Форма на докторантурата Задочна
Дата на зачисляване 29.1.2003
Дата на отчисляване 2.1.2007
Докторански трудове
Тема на дисертацията Болести по дугласката (Pseudotsuga menziesii (Mirb) Franco) и отражението им върху интродукцията на вида в България
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria