Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Георги Петров Георгиев
Професионален опит

ноември 1999 - март 2002 г. - лесничей в ДЛ "Преслав";
март 2002 - редовен докторант

Научен ръководител акад. дсн. Александър Х. Александров
Методология на изследването събиране и обработка на информация, свързана с поставената тема; обособяване на опитни площи; таксационни измервания и фенотипна оценка
Информация за връзка София, бул. "Кл. Охридски" 132, тел. 962 04 42, вътр. 241
e-mail: georgiev_1976@abv.bg
Висше училище/научен институт Институт по гората - БАН
Факултет/Катедра Секция "Горска генетика, физиология и култури"
Работни езици на докторанта руски, английски (немски)
Научна област Селскостопански науки
Научна специалност Горско стопанство
Научни интереси Генетика, селекция, горски култури
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Шифър на научната специалност 040401
Форма на докторантурата Редовна
Дата на зачисляване 1.3.2002
Дата на отчисляване 1.3.2005
Докторански трудове
Тема на дисертацията Проучване върху генетичните ресурси на някои видове от родовете: Corylus L., Cerasus Juss., Sorbus L. и Pyrus L. Източна Стара планина
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria