Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Вера Антонова Николаева
Научен ръководител д-р Любомир Пенев
Методология на изследването качествени и количествени методи
Информация за връзка София 1113, ул. Гагарин 2, тел. 0889 768 609
e-mail: vera_antonova@yahoo.com
Висше училище/научен институт Централна лаборатория по обща екология, БАН
Факултет/Катедра Биоразнообразие
Други дисциплини с които е свързана дисертацията фаунистика, статистика, етология
Работни езици на докторанта английски, руски
Научна област Технически науки
Научна специалност Екология и опазване на околната среда
Научни интереси Градска екология, екология и опазване на екосистемите
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Библиография на публикациите на докторанта 1. Антонова, В., Дедов, И., 2001. Сухоземни охлюви в Кресненския пролом (ред. П. Берон), София, 39-43
2. Антонова, В., Дедов, И., 2002. Сухоземни охлюви в Земенския пролом - Historia naturalis bulgarica, 14, 89-87
3. Antonova, V., (in press). Compound nests and mixed colonies of ant species in Sofia - Bulgaria
4. Czechowska, W., Antonova, V., (in press) Further record of Formica glanca Ruzsky, 1985 for Poland
Шифър на научната специалност 022201
Форма на докторантурата Редовна
Дата на зачисляване 1.1.2003
Дата на отчисляване 1.1.2006
Докторански трудове
Тема на дисертацията Популационни и биоценотични изследвания върху наземната мирмекофауна на гр. София
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria