Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Димитър Николов Димитров
Професионален опит 1988-1989, научен сътрудник III ст., КЦИИТ-БАН, Лаборатория в Бургас.
1989-1991, асистент, ВХТИ, Бургас
1991-1994, специалист-химик, ЦЛБА-БАН, НИЛ-В.Търново
1994-1995, специалист-химик, ИВП-БАН, НИЛ-В.Търново
1995-1998, научен сътрудник III ст., ИВП-БАН, НИЛ-В.Търново
1998-2001, научен сътрудник II ст., ИВП-БАН, НИЛ-В.Търново
2001-до сега, научен сътрудник I ст., ИВП-БАН, НИЛ-В.Търново
Научен ръководител ст.н.с. д-р Радко Петков
Методология на изследването Математическо моделиране, програмиране, симулиране
Информация за връзка гр. Велико Търново - 5000, ул. "Хаджи Димитър" 12, вх. А, тел.: 062-621540, 0889-021002; e-mail: dimitrov61@abv.bg
Висше училище/научен институт Институт по водни проблеми, БАН
Факултет/Катедра Секция Проблеми на качеството на водните ресурси
Други дисциплини с които е свързана дисертацията Математическо моделиране, Икономически модели на водоползването
Работни езици на докторанта английски, немски, руски
Научна област Технически науки
Научна специалност Други технически науки
Научни интереси водоподготовка, питейни води, пречистване на отпадъчни води, опазване на качеството на повърхности води
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Библиография на публикациите на докторанта 1. Ioncheva, V.D., D.N.Dimitrov, I.I.Nikolov, J.M.Hamlett, J.J.Carmichael and B.M.Evans; "GIS Nonpoint and Point Pollution Model for Basin Water Quality Management in Bulgaria", в Сборник доклада Юбилейна научна конференция 50 години Хидротехнически факултет на УАСГ, Том II Водоснабдяване, канализация и пречистване на води, стр. П-99 - II-106, София, 6-8 октомври 1999.
2. Knight, CG., J.J.Carmichael, H.Chang, D.N.Dimitrov, B.M.Evans, J.M.Hamlett, T.N.Hristov, V.D.Ioncheva, I.I.Nikolov, M.P.Staneva, and P.S.Varbanov(2001). "REKA, A New Comprehensive Watershed Management System"; in EPA/NSF/USDA Partnership for Environmental Research, 2001 Water and Watersheds Program Review, pp.54-55, April 17-19, 2001, San Francisco, California., April 5, 2000, Pittsburgh, PA.
3. Carmichael J.J., Dimitrov D.N., Knight C.G. and Chang H.; "River Water Quality and Economics Analysis - The VODA Model"; Глава 4 от книгата: "River Environmental Knowledge and Assessment REKA, Applied to The Yantra River Basin"; Knight C.G., Hristov T.N., Carmichael J.J., Chang H., Dimitrov D.N., Evans B.M., Hamlett J.M., Ioncheva V.D. and Nikolov I.I.; Sofia: National Coordination Center for Global Change, Bulgarian Academy of Sciences, ISBN 954-90485-3-5; 80 + iv pp., 2002.
4. Knight C.G., Evans B.M., Hamlett J.M., Lehning D.W., Staneva M.P., Carmichael J.J., Hristov T.N., Dimitrov D.N., Ioncheva V.D. and Nikolov I.I.; "REKA: A Catchment Management Tool for Improving Water Quality"; Geographical Renaissance at the Dawn of the Millenium, Abstracts, Durban, IGU, pp. 103-104, 2002.
5.Димитров, Н., "Компютърната програма VODA - инструмент за управление на качеството на водата в реки", в Сборник доклади от Юбилейна научна конференция с международно участие "Българския път към НАТО — перспективи и предизвикателства", НВУ "Васил Левски", Факултет "Общовойскови", Велико Търново, 21-22 май, 2003 (под печат).
6. Димитров Д.Н., "Сравнение на компютърни модели за качеството на водата в речни течения", Пети симпозиум ТЕХНОМАТ 2003, Бургас, 9-11 септември, 2003.
Шифър на научната специалност 021520
Форма на докторантурата Свободна
Дата на зачисляване 30.6.2000
Дата на отчисляване 2.2.2004
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria