Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Звездимира Георгиева Цветанова
Научен ръководител ст.н.с, д-р Петко Върбанов; проф, д-р Иван Добревски
Методология на изследването Анализ на микробиологичния състав на натурни биофилми, образувани върху повърхностите на съоръженията в три вида реални водни системи - промишлени водноохладителни, йонообменни и водоснабдителни системи. Изследване на биофилми, образувани върху моделни повърхности или във физически модел на водоснабдителна система.
Информация за връзка гр. В.Търново - 5000, п.к.195, ул."Христо Ботев"-19, Старо ВНВУ, корпус 4, 062/621540
e-mail: zvezdimira@yahoo.com
Висше училище/научен институт Институт по водни проблеми - БАН
Факултет/Катедра Секция "Проблеми на качеството на водните ресурси"
Други дисциплини с които е свързана дисертацията Микробиология на водата
Работни езици на докторанта английски език, руски език
Научна област Технически науки
Научна специалност Екология и опазване на околната среда
Научни интереси микробиология на водата, качество на водните ресурси, технологии за пречистване на питейни води
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Библиография на публикациите на докторанта 1. Dobrevsky, I., Z. Tsvetanova, P. Varbanov, D. Dimitrov, and G. Savcheva, "About a Method of Biofilm Monitoring in Recirculating Cooling Water System of Petroleum Refinery Plant" in European Federation of Corrosion Publication, Number 29, Microbial Corrosion, Proceedings of 4th International EFC Workshop, Edited by C.A.C.Sequeira, IOM Communications, pp.202-212, UK, 2000.
2. Dobrevsky, I., Z. Tsvetanova, P. Varbanov, D. Dimitrov, and G. Savcheva, "Study of Biofouling Problems in Recirculating Cooling Water System of Petroleum Refinery Plant," in: European Federation of Corrosion Publication Number 29, Microbial Corrosion, Proceedings of 4th International EFC Workshop, Edited by C.A.C.Sequeira, IOM Communications, pp.263-273, UK, 2000.
3. Dobrevsky, I., V. Taseva, V. Grudeva, V. Nenov, T. Panayotova, G. Litovska, P. Varbanov, N. Dimitrova, Z. Tsvetanova, B. Bonev, M. Kazandjieva, Chr. Dimitrov and A. Doicheva, Study of the Microbiological Corrosion Problems in Recirculating Cooling Water Systems of Petrochemical Industry, in: Abstracts of 3rd COST 511 Workshop, pp.73-78, Helsinki, Finland, June, 1995.
4. Dobrevsky, I., V. Taseva, V. Nenov, T. Panayotova, V. Grudeva, P. Varbanov, N. Dimitrova, Z. Tsvetanova, B. Bonev, M. Kazandjieva, Chr. Dimitrov and A. Doicheva, Study of the Microbiological Corrosion Problems in Recirculating Cooling Water Systems of Petrochemical Industry, in: Abstracts of 2nd COST 511 Workshop, pp.64-66, Brest, France, June, 1994.
5. Dobrevsky, I., P. Varbanov, Z. Tsvetanova, D. Dimitrov and G. Savcheva, Biofilms in Colling Water Systems of Petroleum Industry, in 7th International Summer School of Chemical Engineering, Proceedings No 116 in the EFCE Publication Series, Varna, pp.225-228, September 19-25, 1995.
6. Цветанова, 3. Г., П. С. Върбанов, Д. H. Димитров, Г. H. Савчева, Биофаулинг и биокорозия - проблеми на циркулационните водно-охладителни системи, ВВОВУ "Васил Левски", Юбилейна научна сесия '97 с международно участие, В.Търново, 1997, Научни трудове, Книжка№ 52, стр. 184-191.
7. Цветанова, 3. Г., П. С. Върбанов, Г. Н. Савчева, Д. Н. Димитров, Микробиологични проблеми при йонообменното отстраняване на нитрати от питейни води, Сборник доклади на ВВОВУ "Васил Левски" от Юбилейна научна сесия'98 с международно участие, В.Търново, 1998, Научни трудове, Книжка № 67, стр. 521-528.
8. Цветанова, 3., П. Върбанов, Г. Савчева, Д. Димитров, Микробиологични проблеми при йонообменно пречистване на питейни води, Сборник доклади от Национална научна конференция с международно участие "Водни ресурси - използване и опазване", 23-25 септември 1998 г., София, стр. 187-192.
9. Цветанова, 3., П. Върбанов, Д. Димитров, Р.Раева, Е.Недева, Н.Бейска, Възможности на дезинфекцията на йонообменните смоли за ограничаване на микробиологичните проблеми при обработка на питейни води, Сборник резюмета от VII Национален конгрес по хигиена, септември 2000г., София, стр. 22.
10. Цветанова, 3., П. Върбанов, Д. Димитров, Р.Раева, Е.Недева, Н.Бейска, Влияние на типа на йонообменната смола и условията на регенерация върху микробиологичното качество на пречистената питейна вода, Сборник резюмета от VII Национален конгрес по хигиена, септември 2000г., София, стр. 22-23.
11. Цветанова, 3., Динамика на образуване на биофилми в питейни води, XII Международен симпозиум "Екология 2003", Бургас, юни 2003 г., Science Invest LTD - branch Bourgas, Научни публикации, т.И. Екология, част 1, стр.267-281.
12. Цветанова, 3., Д. Димитров, П. Върбанов, Изследване на микробиологичния състав на питейни води и техния потенциал за свободен и прикрепен микробен растеж, XII Международен симпозиум "Екология 2003", Бургас, юни 2003 г., Science Invest LTD - branch Bourgas, Научни публикации, т.П. Екология, част 1, стр.224- 233.
13. Цветанова, 3., Методи за ограничаване на микробния растеж върху анионообменна смола при пречистване на питейни води, V Международен симпозиум Техномат & Инфотел 2003. Материали, методи и технологии, Бургас, септември 2003 г., Science Invest LTD - branch Bourgas, Научни публикации Техномат & Инфотел 2003, T.IV, част 2, стр.224-233.
14. Цветанова, 3., Д. Димитров, Мониторинг на биофилма във водоснабдителна система за питейна вода, Научна конференция с международно участие, НВУ"В.Левски", В.Търново, май 2003, Сборник Научни трудове, под печат.
Шифър на научната специалност 022201
Форма на докторантурата Свободна
Дата на зачисляване 3.6.2002
Дата на отчисляване 3.6.2004
Докторански трудове
Тема на дисертацията Биофилми във водно-охладителни, йонообменни и водоснабдителни системи
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria