Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Атанас Асенов Томов
Професионален опит - 1986-1990 - инженер по газова хроматография,кат. "Инж. Екология" - ВИХВП-Пловдив.
- 1990-2002 - инженер по газова хроматография, кат."Агроекология", АУ-Пловдив.
Научен ръководител доц. д-р Д. Аланджийски; проф. дсн Д. Чолаков - АУ - Пловдив
Методология на изследването реални полски и съдови опити; опити с използване на вещества - потенциални блокатори, възпрепядстващи преноса на тежки метали от почвата към растителната продукция
Информация за връзка Пловдив 4230, Меделеев 12, тел. 61 26-460
e-mail: atomov@au-plovdiv.bg
Висше училище/научен институт Аграрен университет - Пловдив
Факултет/Катедра Ратителна зашита и агроекология, катедра Агроекология
Други дисциплини с които е свързана дисертацията почвознание, ремедиация, поведение на промишлените замърсители (тежки метали) по хранителната верига
Работни езици на докторанта английски, руски
Научна област Технически науки
Научна специалност Екология и опазване на околната среда
Научни интереси екология, опазване на околната среда, ремедиация, производство на чиста селскостопанска продукция в промишлено замърсени райони
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Библиография на публикациите на докторанта 1. AT.TOMOB, Д. Аланджийски., " Газхроматографско определяне на пестицидите атразин и симазин в почва", 10" Int. Symp. "Ecology2001" 7-9 June 2001, Bourgas, Bulgaria.
2. N. Kuzmanov, D.Dimitrova, .V.Popov , At. Tomov., " Monitoring and Identification of Heavy Metal Content and Some Ion Groups in Surface Waters and Sediments in maritza River Basine-Bulgaria" - J. of Environ.Protection and Ecology, NN 1-2,51,2000.
3. AT. ТОМОВ, П.Костадиновар Д.Аланджийски., " Газхроматографско изследване на някои хлорорганични пестициди по биологичната BepHra",V-ти симп. По инстументална и аналитична спектрометрия и хроматография, СИАС 94, 22-24.IX.1994, Варна ,България
Шифър на научната специалност 022200
Форма на докторантурата Редовна
Дата на зачисляване 1.5.2002
Дата на отчисляване 1.5.2005
Докторански трудове
Тема на дисертацията Натрупване и възможности за намаляване на Pb и Cd в домати и картофи, отглеждани на индустриално замърсени почви
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria