Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Нигохос Киркоров Канарян
Професионален опит IX'2001 - до сега Хоноруван асистент към катедра "Финанси и кредит" в СА"Д.А.Ценов"
VII'2001 - до сега Секретар на Еврорегион "Дунав Юг"
I'2000 - IX'2001 Главен експерт "Интеграционни връзки", Община Свищов
VIII - X'1999 Стаж в ТБ" Биохим" - Русе
VII - VIII'1999 Стаж в БПБ - Свищов
VI'1995 Стаж в ДСК - Свищов
VI'1994 Стаж в Business Data - Свищов
Информация за връзка Свищов ул "Екзарх Антим I" 1; тел: 3 08 23; 66-261; 6 06 04
E-mail: kanaryan@uni-svishtov.bg
Висше училище/научен институт Стопанска академия Д. А. Ценов - Свищов
Факултет/Катедра Факултет Финанси, Катедра Финанси и кредит
Работни езици на докторанта английски, френски, руски
Научна област Обществени науки
Научна специалност Икономика, организация и управление
Научни интереси Управление на риска (Value at Risk); Управление на портфейла; Приложение на нелинейните количествени методи във финансите
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Библиография на публикациите на докторанта 1. Пътев, Пл., A. Ангелов и Н.Канарян "Риск мениджмънт в търговската банка", В. Търново, АБАГАР, 2002 г
2. Пътев, Пл. Н. Канарян."Теоретическая модель выбора стратегии хеджирования валютного риска в болгарских условиях", Управление риском, Декабрь, 2000
Участия в проекти и конференции
1. "Българският валутен пазар след въвеждането на Валутния борд през призмата на Теорията за ефективните пазари", Международна юбилейна конференция "Предизвикателствата пред икономическата наука и образование в началото на XXI век", 8-9 Ноември 2001, Свищов
2. "Evaluation of the Effect from the Privatization of Central and East European Banks on Bidders Stock Prices", Конференция "Banking Privatization in Central and East Europe", 17-18 Октомври 2001, Карвина, Чехия
3. "Risk Characteristics of Balkan Stock Markets", Конференция "Balkans: Business and Educational Challenges and Perspectives", 28-29 Юни 2001, Солун, Гърция, програма INTERREG II, M.6.3.
4. "Joint Ventures and Contemporary Funding Institutions in Bulgaria", Семинар "Collaboration among the University of Macedonia and Equivalent Institutions of Neighboring Countries on Issues of Financial Management and Management and Operation of Small Businesses", 16-17 Май 2001. Солун, Гърция, програма INTERREG II, M.6.3.
5. "Теоретически модел за избор на стратегия за хеджиране срещу валутен риск в български условия", Семинар "Статистически методи в управлението на риска", Институт по математика и информатика към БАН, София
6. "Debt Instruments for Budget Funding. The experience of Municipality of Svishtov in Bonds Issuance", Семинар "Местни финанси в светлината на Европейската Харта за местно самоуправление", организиран от Съвета на Европа и Национален център за регионално развитие, 26-27 Февруари, София, България
7. "Theoretical Model for Selection a Strategy for Currency Risk Hedging under Bulgarian Conditions" International scientific and practical conference Financial Stabilization and Economic Growth, 26-27 October, Svishtov
Шифър на научната специалност 0502
Форма на докторантурата Редовна
Дата на зачисляване 1.3.2001
Дата на отчисляване 1.3.2004
Докторански трудове
Тема на дисертацията Усъвършенстване на методите за оценка на инвестиционния риск
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката

9 юли 2020
за престой на високо научно ниво в рамките на един месец, на докторанти, на млади научни работници и на утвърдени преподаватели и изследователи.
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria