Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Десислава Борисова
Научен ръководител доц. Иван Илиев
Информация за връзка 1756, София, бул. "Климент Охридски" № 10; тел. 02) 9-19-07 факс: (02) 862-28-30
e-mail: d_borisowa@abv.bg
Висше училище/научен институт Лесотехнически университет - София
Факултет/Катедра Факултет по горско стопанство
Други дисциплини с които е свързана дисертацията Генетика и селекция на декоративните видове
Работни езици на докторанта български
Научна област Селскостопански науки
Научна специалност Горско стопанство
Научни интереси In vitro размножаване на декоративните дървесни видове.
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Библиография на публикациите на докторанта Илиев Ив., Борисова Д. (под печат). Биотенологични методи за подобряване и клониране на декоративните растения in vitro. Лесовъдска мисъл. Борисова Д., Илиев Ив. (2003). Възможности за размножаване на планинския ясен in vitro. Сборник от международна научна конференция “50 години лесотехнически университет”, София: 70-74
Шифър на научната специалност 0404
Форма на докторантурата Редовна
Дата на зачисляване 25.2.2002
Дата на отчисляване 25.2.2005
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria