Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Татяна Василева Станкова
Професионален опит
Име: Татяна Василева Станкова
Роден: 13-ти октомври 1969
Родно място: Русе, България
Националност: Българка

Служебен адрес: Институт за гората
бул. “Кл. Охридски” 132
София 1756
тел. 962 04 42/ 134
факс 962 04 47
e-mail: tatianastankova@yahoo.com

Образование: 1993-1995: Магистърски курс, Департамент по Възобновяеми природни ресурси, Средиземноморсkи Агрономически Институт, Ханя, Крит, Гърция (M. Sc. Diploma - 28 Feb.1996, International Centre for Advanced Mediterranean Agronomic Studies - Paris, France)

1987-1992: Инженер по горско стопанство (Магистър по горско стопанство), специалност: създаване, стопанисване и ползване на горите, Факултет по Горско стопанство Лесотехнически Университет София, България

1983-1987: Математическа Гимназия “Баба Тонка”, Русе Професионална квалификация: оператор-програмист на ЕИМ (Basic, Fortran4, PL1)

Трудов стаж 1992-1995: Лесничей, Държавно Лесничейство, Ямбол (1993-1995 – в неплатен отпуск за продължаване на образованието в чужбина)

от 1996: научен сътрудник , секция Горска генетика, физиология и култури, Институт за гората – БАН, София, България (9 май 1996 – 9 юли 1998 – н.с. III ст.; 9 юли 1998 – април 2004 - н.с. II ст.; от април 2004 - н.с. I ст.)

Компютърни познания и опит: Microsoft Windows, Microsoft Office, SPSS, Systat, SAS, SigmaPlot, Statgraph

Чужди езици Английски - много добре
Руски - много добре

Семейно положение Омъжена, 1 дете Публикации: 1. Stankova, T., H. Stankov, K. Panetsos. 1996. Juvenile growth rate of Cupressus sempervirens L. from Western Crete. В: Сборник научни доклади - Втора Балканска конференция по проучване, опазване и използване на горските ресурси. 3 –5 юни 1996, София. Том I: 123 – 127. 2. Stankova, T., K. Panetsos. 1996. Vegetative propagation of Cupressus sempervirens L. of Cretan origin by softwood cuttings. В: Сборник доклади – Втора научно-практическа конференция “Размножаване на декоративни растения”, 5 –7 октомври 1996, София: 109-115. 3. Stankova, T., K. Panetsos. 1997. Vegetative propagation of Cupressus sempervirens L. of Cretan origin by softwood stem cuttings. Silvae Genetica 46 (2-3): 137-144. 4. Alexandrov, A., T. Stankova. 1998. Norway spruce provenance trials in Bulgaria. In: Genetics and breeding of Norway Spruce - Proceedings of IUFRO Norway Spruce Symposium. 31 August - 7 September, Stara Lesna, High Tatras, Slovakia. Arbora Publishers, Zvolen, Slovakia. 5. Станкова, Т., Х. Станков. 1999. Обикновеният кипарис. Гора 5: 17-18. 6. Stankova,T., H. Stankov, K. Panetsos. 1999. Seasonality in the primary growth of Cupressus sempervirens L. from Western Crete. Silvae Genetica 48 (2): 53-61. 7. Stankova, T., H.Stankov, M.Shibuya. 2001. New model for self-thinning of forest stands. В: Сборник научни доклади - Трета Балканска конференция по проучване, опазване и използване на горските ресурси. София, 2-6 октомври 2001, том 1: 174 – 182. 8. Станкова, Т. 2002. Диаграми за контролиране на гъстотата – средство за подобряване на стопанисването и ползването на горите. Гора 7: 22-23. 9. Stankova, T., M. Shibuya. 2003. Adaptation of Hagihara’s competition-density theory to natural birch stands. Forest Ecology and Management 186 (1-3): 7-20. 10. Станкова, Т. Ал. Алащинов, Р. Петрин, В. Колев и Х. Станков. 2003. Връзка между средната и доминиращата височина на култури от бял бор в Рила. Наука за гората 2: 35 - 47. 11. Станкова, Т. 2004. Модел на Диаграма за контролиране на гъстотата на бялборови култури в Рила. Наука за гората 2: 29-55.

Научен ръководител Dr. Masato Shibuya, Hokkaido University, Japan
Методология на изследването 1.Проучване и събиране на информация;2.Метод на временните опитни площи;3.Методологична процедура за сравняване адекватността на набор от функции за изразяване на връзката средна-доминираща височина, оснавана на система от статистически тестове;4.Методика за изработване на Диаграми за контролиране на гъстотата, оснавана на система от математико-статистически обработки;5.Методика за верифициране на моделите на ДКГ чрез съпоставка между моделни и експериментални стойности на растежните показатели и чрез съпоставка между моделни и максимално-възможни гъстоти;6.Методика за формиране на групи от начални гъстоти с различен препоръчителен режим на стопанисване в съответствие с прираста по запас във времето и пространството
Информация за връзка 1756, София, бул. "Климент Охридски" № 132; тел. (02) 962-04-42/134 факс: (02) 962-04-47 e-mail: tatianastankova@yahoo.com
Висше училище/научен институт Институт за гората, БАН - София
Факултет/Катедра Горска генетика, физиология и култури
Други дисциплини с които е свързана дисертацията горска таксация, лесовъдство, екология
Работни езици на докторанта български, английски, руски
Научна област Селскостопански науки
Научна специалност Горско стопанство
Научни интереси Горски култури, генетика и селекция, лесовъдство, екология
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Библиография на публикациите на докторанта - Stankova, T., M. Shibuya, A. Hagihara. 2002. A method for density control of forest plantations. Наука за гората 2, 27-38. - Станкова, Т. 2005. Модел за контролиране гъстотите на черноборовитe култури в България. Наука за гората 3, 29-50. - Stankova, T., H. Stankov, M. Shibuya. 2006. Mean-dominant height relationships for Scotch pine and Austrian black pine plantations in Bulgaria. Екологично инженерство и опазване на околната среда 2, 59-66.
Шифър на научната специалност 040401
Форма на докторантурата Свободна
Дата на зачисляване 7.10.2005
Дата на отчисляване 12.2.2007
Докторански трудове
Тема на дисертацията Възможности за оптимизиране на гъстотите на култури от бял и черен бор чрез математически модели
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria