Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Елеонора Георгиева Минкова
Научен ръководител Доц. д-р инж. Никола Станков
Информация за връзка София 1000, бул."Кл. Охридски"8, бл.2, ет.3, стая 2346, тел. 965 32 92
e-mail: glenor@abv.bg
Висше училище/научен институт Технически университет - София
Факултет/Катедра Енергомашиностроителен факултет, Топло и ядрена енергетика
Други дисциплини с които е свързана дисертацията Термични и ядрени електроцентрали, Промишлена топлоенергетика, Топлоснабдяване и газоснабдяване, Енергиен мениджмънт и др.
Работни езици на докторанта Български, Английски, Испански, Руски
Научна област Технически науки
Научна специалност Енергетика
Научни интереси Промишлени котли, Анализ и оценка на когенерационни системи. Парокондензни ситеми. Енергийна ефективност.
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Библиография на публикациите на докторанта 1. "Анализ на енергийните разходи в сградите на НЕК-ЕАД " - Златева М.;Станков Н.;Минкова Е.;научна конференция - ЕМФ'2001; списание "Топлотехника за бита" 2бр/2002г.
2."Анализ на икономически показатели на комбиниран модул за топло- и електропроизводство в общински обекти" - Станков Н., Минкова Е.; научна конференция - ЕМФ'2002; списание:"Топлотехника за бита" Збр/2003г.
3. "Приложимост на нов комбиниран цикъл на ПГТИ тип LOTHECO в български условия" - Станков Н., Минкова Е.; юбилейна научна конференция - ЕМФ'2003
4. "Оползотворяване на отпадна топлина с четиристепенен изпарителен комплекс" - Минкова Е.; юбилейна научна конференция - ЕМФ'2003
Шифър на научната специалност 020612
Форма на докторантурата Редовна
Дата на зачисляване 1.3.2001
Дата на отчисляване 1.9.2004
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката

9 юли 2020
за престой на високо научно ниво в рамките на един месец, на докторанти, на млади научни работници и на утвърдени преподаватели и изследователи.
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria