Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Анелия Иванова Цанова
Научен ръководител Доц.д-р Димитър Ненов, Доц.д-р Миладин Лазаров
Методология на изследването Изследване на екологичната ефективност на технологични системи за оползотворяване на сметищен биогаз
Информация за връзка София 1000, бул."Кл. Охридски"8, тел. 965 31 13
e-mail: ntzanova@tu-sofia.bg
Висше училище/научен институт Технически университет - София
Факултет/Катедра Енергомашиностроителен факултет, Хидроаеродинамика и хидравлични машини
Други дисциплини с които е свързана дисертацията Физикохимични процеси и апарати
Работни езици на докторанта български, руски и английски
Научна област Технически науки
Научна специалност Енергетика
Научни интереси Енергопреобразуващи технологии и системи, Възобновяеми енергйни източници, екология
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Библиография на публикациите на докторанта 1. Продуциране, фактори контролиращи количеството на сметищен биогаз Доц.д-р Димитър Ненов, ас.Анелия Цанова "Енергиен форум 2001" - гр.Варна
2. Хлорсъдържащи съединения - примери за третиране на специални отпадъци, Доц.д-р Димитър Ненов, ас.Анелия Цанова "ЕМФ2001"-гр.Созопол
3. Отлагане на паладиево-модифициран полиамид с подобрени антипиренни свойства Доц.д-р Димитър Ненов, ас.Анелия Цанова "ET 2001" - гр.Созопол
4. Енергия от отпадъци Доц.д-р Димитър Ненов, ст.ас.Анелия Цанова "Енергиен форум 2002" - гр.Варна
5. Кадмият и влиянието му върху околната среда. Токсичност, източници на замърсяване. Доц.д-р Димитър Ненов, доц.д-р Александър Лирков, ст. ас.Анелия Цанова "ЕМФ 2002" - гр.Созоп
6. Modelling of Ecological Systems R.Nenov, D.Nenov, A.Tzanova Applied Automatic Systems: Proceedings of selected ass 2003 papers, Ohrid, Republic of Macedonia, September 18-20,2003
7. Методи за вземане на проби на токсични газове, пари и аерозоли от въздуха /Методология и методи за анализ в екологичната химия/ Доц.д-р Димитър Ненов, доц.д-р Миладин Лазаров, ст.ас.Анелия Цанова "Енергиен форум 2003" - гр.Варна
8. Современных методов преработки твердых битовых отходов Доц.д-р Димитър Ненов, доц.д-р Миладин Лазаров, ст.ас.Анелия Цанова "Енергиен форум 2003" - гр.Варна
Шифър на научната специалност 020607
Форма на докторантурата Задочна
Дата на зачисляване 1.3.2002
Дата на отчисляване 1.3.2006
Докторански трудове
Тема на дисертацията Неуточнена
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката

9 юли 2020
за престой на високо научно ниво в рамките на един месец, на докторанти, на млади научни работници и на утвърдени преподаватели и изследователи.
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria