Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Нели Стойчева Димитрова
Научен ръководител доц. д-р Ваня Спасова Георгиева
Методология на изследването Researches on functional literacy in technologi education in general shcool
Информация за връзка гр. Шумен, ул. "Марица" 43, вх.2, ап.40, ет.7
Висше училище/научен институт Шумнески Университет "Епископ Константин Преславски"
Факултет/Катедра Факултет по природни науки; катедра
Други дисциплини с които е свързана дисертацията педагогика, методика,
Работни езици на докторанта български, английски, руски
Научна област Обществени науки
Научна специалност Педагогика
Научни интереси технологично обучение, функционална грамотност
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Библиография на публикациите на докторанта 1. Димитрова Н., Р. Байчев, Стенд за изследване на някои умения и навици на обучаемите. Юбилейна научна сесия “40 години от първия полет на човек в космоса” – 12-13.04.01 ВВВУ “Георги Бенковски” гр. Долна Митрополия. с. 219 - 222
2. Димитрова Н., Ц. Йолова, Приносът на технологичното обучение за корекции на недостатъците в психофизическото развитие на децата в помощното училище. Национална научно – практическа конференция с международно участие “Антропология – Педагогика - Ергономия ” - 7-8.06.01 в ДПКУ “Д-р Петър Берон” гр. Варна (под печат)
3. Фадеева Т., К. Велчева, Н. Димитрова, Ръководство за обучение по педагогическа практика. ШУ “Еп. К. Преславски ”, 2001.
4. Георгиева В., Н. Димитрова, Сравнителен анализ на подготовката на учители за технологично обучение в Англия и България. В сборник: Технологичното обучение реалност и перспективи за развитие, Университетско издателство “Епископ Константин Преславски ”, Шумен, 2002, с. 62 – 69.
5. Димитрова, Н., Изследване на функционалната грамотност като ново понятие в научното познание, Годишник на ТУ-София, Педагогически Колеж “Св. Иван Рилски”, Дупница, 2002, с. 60 – 62.
6. Димитрова, Н. Преглед на технологичното обучение в общообразователната подготовка, Годишник на ТУ-София, Педагогически Колеж “Св. Иван Рилски”, Дупница, 2002, с. 63 – 66.
7. Димитрова Н., Проектирането в технологичното обучение – иманентен компонент на функционалната грамотност, Научни трудове. Педагогически колеж, Добрич, Том ІІІ, 2003, с. 268 – 271.
8. Велчева, К., Н. Димитрова, Дизайнерският проект в обучението на студентите – бъдещи учители в Културно-образователната област “Бит и технологии”, Научни трудове. Педагогически колеж, Добрич. Том ІІІ. 2003 с. 262 – 267
9. Петков, Г., Д. Бояджиев, Н. Димитрова, Регенериране на български първични алкални батерии, Научна конференция “Дни на науката в Русе” РУ – СУ’03, 31.10 – 01.11.03
10. Георгиева, В., Н. Димитрова, Мястото на компютърната техника и информационните технологии в технологичното обучение, Научна конференция посветена на 100-годишнината от рождението на Джон Атанасов, 04-05 декември 2003
11. Димитрова Н., Установяване на равнището на функционална грамотност, формирана чрез технологичното обучение у учениците в 5-8 клас (емпирично изследване), Сборник научни доклади. Конференция на докторанти, ШУ “Еп. К. Преславски”, 2004. с. 183 – 190.
12. Анализ на резултатите от предварително проучване на равнището на функционалната грамотност, формирана чрез технологично обучение у учениците в 5-8 клас. Сборник научни доклади. Конференция на докторанти, ШУ “Еп. К. Преславски”, 2004. с. 191 – 205.
13. Dimitrova, N., Analysis of the technology education syllabuses (operative and new) in the secondary comprehensive school at the construction of the functional literacy in the pupils K5 - K8, International conference “The Educational Heritage and Dialogue in the European Pedagogical Space “ Blagoevgrad, November 20-21, 2003.
14. Dimitrova, N., The technology education in the generally education and construction of the functional literacy of the personality, 2nd Science Conference with International Participation “Educational – learning Functions of the Preschool and the Secondary School in the Contemporary Conditions”, Skopje, Struga – Macedonia, October 14 – 16, 2004.
15. Georgieva, V., Dimitrova, N., The place of the economics in the subject field of the general education in age 11 – 16 years old, 2nd Science Conference with International Participation “Educational – learning Functions of the Preschool and the Secondary School in the Contemporary Conditions”, Skopje, Struga – Macedonia, October 14 – 16, 2004.
Шифър на научната специалност 050703
Форма на докторантурата Редовна
Дата на зачисляване 1.1.2002
Дата на отчисляване 1.7.2005
Докторански трудове
Тема на дисертацията Изграждане на функционална грамотност на личността чрез технологичното обучение в общообразователната подготовка
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria