Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Калина Димитрова Йочева
Професионален опит
Старши асистент; Води семинари по МОБЕЛ и по PR в специалностите на ПФ и ФХН

УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИ:
• 2002, 2003, 2004 – Управление на фирмата, финансирани от Бюро по труда – Шумен, модули Бизнес-комуникация, Връзки с обществеността, Разработване на бизнес-план
• 2003 – Обучение на ограмотители на възрастни роми, финансиран от Бюро по труда – Варна, модул Ограмотяване на билингви
• 2003 – Засилване на демократичното гражданско общество чрез признаване на различието , финансиран от Демократичната комисия към Посолството на САЩ в България, модул Организиране на PR-кампания

Научно-изследователски проекти, финансирани от Шуменския университет
• 2002 – SWOT-анализ на висше училище
• 2003 – Маркетингово стратегическо програмиране
• 2004 – Мониторинг на етноцентризма в началното образование

Научен ръководител проф. дпн Румяна Йовева
Методология на изследването интерактивен подход при изучаването на комуникативните стратегии; методологията на В.Я.Проп при изучаване структурата на вълшебната приказка; ТРИЗ-технологии
Информация за връзка ул.”Мизия”, №4-Б, гр. Шумен, пощ. код 9700
e-mail: yocheva@abv.bg
Висше училище/научен институт Шуменски университет "Еп. К. Преславски"
Факултет/Катедра Факултет по хуманитарни науки, Катедра "Родноезиково и литературно образование"
Други дисциплини с които е свързана дисертацията педагогика, езикознание, литературна теория, психология, социология.
Работни езици на докторанта български, руски, немски
Научна област Обществени науки
Научна специалност Педагогика
Научни интереси комуникативно образование; проблеми на комуникацията (междуличностна, социална, интеркултурна); проблеми на родноезиковото и литературно�
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Библиография на публикациите на докторанта 1. Съпоставителен анализ между мюсюлманска и християнска митологии като средство за изучаване на старобългарска литература. // Проблеми на възпитателната работа, Шумен, 1996, с. 38-41.
2. За спецификата на визуалното поле. // Съвременни тенденции в усъвършенстването на педагогическия процес, Шумен, 1996, с. 41-43.
3. Проблеми на междутекстовите взаимодействия в урока по литература (1-4 клас). // Квалификацията на учителите - реалности и перспективи, Т ІІ. Варна, 1998, с. 92-95.
4. Санкциониращи стратегии във вълшебната приказка. // Сборник материали от научна конференция. Смолян, 2002.
5. Информационно обезпечаване на SWOT анализ на висше училище. // Сб. материали от научна конференция. Добрич, 2002 (в съавт. с Труфка Димитрова)
6. Модели на интерперсонална комуникация във фолклорния наратив. // Обучението по български език и литература – състояние и перспективи. Шумен, 2003.
7. Новите български буквари. // Общество на знанието и образование за всички. София, 2003 (в съавт. с Наталия Витанова)
8. Читателските интереси на учениците и учебното съдържание по литература (1-4 клас). // Сб. материали от юбилейна научна конференция, посветена на първия учителски събор. Шумен, 2003
9. Волшебная сказка и литературное обучение в начальных классах. // Сб. материали от международна научна конференциа “Škola bez slabih učenika”. Rijeka, 2004
10. Стереотипи на другостта в мултиетническата група. // Сб. материали от международна научна конференция “Образование и толерантност”. Шумен, 2004 (под печат)
11. За комуникативната толерантност на бъдещите начални учители. // Сб. материали от юбилейна научна конференция “Висшето педагогическо образование – проблеми, постижения, тенденции”. София, 2004 (под печат)
Шифър на научната специалност 050703
Форма на докторантурата Свободна
Дата на зачисляване 30.5.2002
Дата на отчисляване 30.5.2005
Докторански трудове
Тема на дисертацията Усвояване на комуникативни стратегии чрез изучаване на вълшебна приказка
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria